Blog

A- A A+

Antoine Bodar: ‘Vrouw mag van mij kardinaal en vicaris worden’

Antoine Bodar: ‘Vrouw mag van mij kardinaal en vicaris worden’

Vrouwen moeten in de rooms-katholieke kerk hogere en meer sleutelposities kunnen krijgen, vindt priester Antoine Bodar. Een vrouw zal nooit de gewijde ambten van diaken, priester en bisschop kunnen bekleden, maar persoonlijk ziet Bodar niet in waarom de vrouw geen kardinaal of vicaris (rechterhand bisschop) zou mogen zijn.

Door: Pauline Weseman

Eindeloos. Zo omschrijft de rooms-katholieke priester Antoine Bodar de discussies in de lage landen rondom de rol van de vrouw in zijn kerk. Hetzelfde geldt voor seksualiteit, condooms, het celibaat en homoseksualiteit. Een artikel met de insteek over vrouwen en leiderschap in zijn kerk zal in Nederland dan ook altijd worden gelezen.
Typisch Nederlands, zegt Bodar. Dit zegt volgens hem alles over de verhouding tussen Nederland en het Vaticaan. Terwijl in dit ‘provinciale’ Nederland de discussie blijft hangen op vrouwen en condooms, gaat aan datzelfde land volstrekt voorbij wat een invloedrijke en machtige speler het Vaticaan is op het wereldtoneel. Bodar vindt het onvoorstelbaar dat Nederland niet meer gebruik maakt van de leidende rol en de diplomatieke betrekkingen van het Vaticaan wereldwijd. ,,Alle moslimlanden hebben ambassadeurs in Rome, omdat ze zien dat er leiderschap van uitgaat. Wat de paus zegt, wordt tot in Afrika en Azië gehoord. In andere landen is een post in het Vaticaan een toppost, in Nederland is het een soort afschuifpost. Dit zegt dat Nederland is afgezakt naar een soort provincialisme en dat we hier niet op autoriteiten zijn gesteld. Het is een wonder dat het koningshuis hier nog bestaat. Dat vind ik een soort museumstuk, volkomen uit de tijd. Nederland was altijd meer een republiek.’’

Dan toch nog een keer die vrouwenkwestie. U vindt dat vrouwen meer leiding mogen geven in uw kerk, met uitzondering van de gewijde ambten. Waarom?
,,Als je het gewijde ambt verbindt met baasspelen, kan de vrouw net zo goed diaken, priester of bisschop worden als de man, maar deze ambten gaan niet over baasspelen, het zit hem vast op het sacrament. Deze ambtsdrager moet in de plaats van Christus kunnen staan, zoals Christus staat tegenover zijn gemeente, zijn bruid. De vrouw heeft nu eenmaal andere taken dan de man. Zoals de man geen kinderen kan krijgen, zo kan de vrouw geen priester worden. Dat is nogal cru, niet?’’

Vrouwen mogen dus wel leidinggeven?
,,Ja, maar steeds blijkt dat vrouwelijk leiderschap anders is dan mannelijk leiderschap. De Spaanse filosoof José Ortega y Gasset zei: ‘De man is het doen en het handelen, de vrouw is het leven zelf.’ De vrouw geeft het leven door, ze is intuïtiever, minder rechtlijnig.’’

Mooie eigenschappen voor een leider.
,,Ik ben er daarom voor dat vrouwen meer leiding geven, maar dan wel als vrouw en niet in een soort mannenrol wat je vaak ziet in het bedrijfsleven. Ik vind persoonlijk dat vrouwen in de rooms-katholieke kerk hogere posities moeten kunnen krijgen, zoals het kardinalaat. Dat is alleen maar een erefunctie die door paus Paulus VI verbonden is aan het bisschopsambt. Dat wil zeggen dat je pas tot kardinaal kan worden benoemd als je tot bisschop bent gewijd. Ik kan me voorstellen dat de rooms-katholieke kerk dat loslaat. Ik zou het ook niet erg vinden als de rechterhand van een bisschop – de vicaris – een vrouw is. Waarom niet? In het Vaticaan bekleden vrouwen al steeds meer hoge posities, sleutelposities. Daar ben ik persoonlijk voor.’’

Waarom denken veel Nederlanders bij de paus eerder aan discriminatie van vrouwen en verbod op condooms dan aan een invloedrijke wereldleider?
,,Dat komt door media die nooit luisteren naar de bron, alles napraten en zich laten leiden door hypes en scoringsdrang. Nederland weet ongeveer niets over paus Benedictus XVI. Hij zegt hele verstandige zaken, riep op tot godsdienstvrijheid, tot terugkeer van materialisme, consumentisme en individualisme. Als de media zich meer zouden verdiepen in zijn goede intenties, zou meer nuance doorklinken.
Een nuance is dat de rooms-katholieke kerk zich heel bewust is van de spanning tussen de leer en het leven, de theorie en de praktijk, het ideaal en de werkelijkheid. Je mag bijvoorbeeld niet echtscheiden, maar in het katholieke Italië wordt net zoveel gescheiden als hier. Daar snappen ze die nuance, hier niet. Die vertaalslag moeten wij geestelijken hier maken.’’

U liet zich zelf ook kritisch uit over uw kerkleiders. Zo verwierp u de rehabilitatie van de Britse bisschop en Holocaustontkenner Richard Williamson begin dit jaar.
,,Die rehabilitatie was slecht. Het valt het Vaticaan te verwijten dat ze hadden kunnen weten wat Williamsons standpunt was. Op het gebied van communicatie kan het Vaticaan nog veel leren. Ik wens meer openheid, vind dat de paus in de eerstvolgende Angelus-toespraak op zondag meteen had moeten reageren. Het Vaticaan onderschat dus de wereld van de media. Ze moet types met media-ervaring aanwenden om hierover te praten.
Je kunt ook best toegeven als je een fout hebt gemaakt. We blijven allemaal mensen.’’

Wat moet een religieus of spiritueel leider nog meer in huis hebben?
,,Hij moet zich laten bevliegen door de Heilige Geest en moet leven wat hij zegt. Dat gaat veel verder dan wat Pim Fortuijn zei, dat je moet zeggen wat je denkt. Het christendom is in de moeilijkheden geraakt doordat veel leiders niet leefden wat ze zeiden. Ik denk aan de schending van het celibaat, misbruik van adolescenten en rijke tv-dominees.’’

Leven wat je zegt, bent u daar zelf mee bezig?
,,Ik neem mijzelf voortdurend de maat. Ik ben niet beter dan een ander. Ik denk altijd na over de verleidingen des levens. Ik heb ook mijn gebreken, mijn egocentrisme en egoïsme.’’

Wat voor soort leider heeft Nederland nodig?
,,Nederland heeft een wij-leider nodig, iemand die al die verdeelde, politieke partijtjes met elkaar kan verbinden. Ik herinner me dat oud-ministerpresident Ruud Lubbers ooit werd gefilmd terwijl hij met natte haren de vuilnis buiten zette. Daar houdt Nederland van. Dat gaf het wij-gevoel: Lubbers is een van ons, hij is gewoon. Hij wist mensen bij elkaar te houden, hij mag van mij zo terugkomen. Ik vind hem meer een wij-man dan de huidige minister-president. Ik denk dat Alexander Pechtold met zijn heldere uitspraken en prettige neo-liberale uitstraling wel kan uitgroeien tot een wij-leider, als hij nederig blijft.’’

Wat vindt u van de huidige minister-president en het kabinet? Hen wordt gebrek aan leiderschap en daadkracht verweten.
,,Ik denk dat dat verwijt juist is. Belangrijk is dat je als leider helder bent en kunt verbinden. Over de Italiaanse minister-president Silvio Berlusconi wordt veel afgegeven – en terecht – maar hij bespeelt dat als een meester. Nog steeds is een meerderheid van het volk voor hem. Ondanks de schandalen weet hij – vooral bij rampen – helder te zijn en het volk te verbinden.
Alleen, Berlusconi heeft een voorbeeldfunctie en leeft die niet na. Dat doet Balkenende wel. Nu Balkenende zoveel kritiek over hem heen krijgt, heb ik wel met hem te doen. Als ik hem persoonlijk zou kennen zou ik hem af en toe bellen om hem te troosten.’’

Toch heeft Nederland Balkenende ooit zelf gekozen als leider.
,,Waar. Nederland kan blijkbaar leven met een leider die volkomen grijs, braaf en saai is. Blijkbaar willen we iemand hebben die de baas niet speelt, want dan kunnen WIJzij onze gang gaan. We zijn super op onszelf gericht.’’

Wat is dat wij-gevoel waar een wij-leider zich op zou moeten richten?
,,Bij ‘wij’ denk ik aan ‘wij Europeanen’. Daarnaast zijn we regionalisten: Brabanders, Utrechters, enzovoort. Ik woon in Rome in een priesterhuis met twaalf nationaliteiten. Ik ben gewend aan Europees denken. We moeten in Nederland veel internationaler kijken, ons meer op Europa moeten richten dan op Amerika en Engeland. Als we als Europa onze christelijke wortels terugvinden, zouden moslims ons meer respecteren denk ik. Moslims en christenen zouden in het verdedigen van de ethiek samen op kunnen trekken.’’

Wat vindt u van Mohammed als de leider van de islam?
,,Ik geloof niet in hem, vertrouw hem niet, maar ben wel onder de indruk van hoe moslims hun geloof belijden. Ik wil hen niets verwijten, maar verwijt Mohammed wel dat hij met het zwaard het geloof heeft verdedigd. Je kunt ons christenen van alles verwijten, maar je kunt Christus nooit iets verwijten.’’

En wat vindt u tot slot van een leider als Boeddha die zegt dat niet hij maar zijn leer belangrijk is?
,,Ik vind het mooi dat Boeddha zegt dat hij het instrument is, maar Christus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Hij heeft zichzelf als boodschap gegeven. De Boeddha staat voor mij te zeer voor zelfverlossing, ik geloof in Christus als verlosser. De Boeddha inspireert mij verder niet, ik heb het veel te druk met Christus.’’

Pauline Weseman is freelance journalist. Voor meer informatie: www.paulineweseman.nl.

18 reacties

 • trudy op 21 oktober 2009 om 08:06 uur

  Ik heb altijd het idee dat deze meneer Bodar nog in de Middeleeuwen leeft. Ongelooflijk!!! Waarom zou een vrouw geen priester kunnen worden?

 • karol op 21 oktober 2009 om 08:31 uur

  Deze man heeft een uitgesproken mening over andere leiders, maar zelf is hij totaal ongeloofwaardig met zijn ideeën over vrouwen en andere religies. Verbazingwekkend wat deze man allemaal meent te moeten verkondigen.

 • roberto op 21 oktober 2009 om 09:08 uur

  …Waarom zou een vrouw geen priester kunnen worden?
  Omdat wij allemaal de Bijbel opnieuw moeten lezen, en misschien interpreteren.

  Heel interesante pasage –Timoteüs 2;12– Ephesians 5;22

 • iris op 21 oktober 2009 om 09:25 uur

  Als Jezus nu geleefd had, zou hij moeten huilen om de katholieke kerk, zeker om de woorden van Bodar.

 • philip op 21 oktober 2009 om 11:13 uur

  Gezag dragen, of baasspelen, maakt wel degelijk deel uit van de gewijde ambten. Net als onderwijzen. Beide taken komen een vrouw niet toe in haar verhouding tot de man, blijkens 1 Tim.2:12. Het hele streven van vrouwen naar publieke macht en invloed en sleutelposities komt voort uit feministische driften. Net zo min als veel mannen de leiding van Christus, kunnen vrouwen de leiding van mannen aanvaarden. Alles volgens het “niet Uw wil, maar mijn wil geschiede”-principe.

 • piet op 21 oktober 2009 om 13:44 uur

  Alweer zo’n onzinnige herhaling van zetten waarmee vragenstellers zich maar te kijk blijven zetten als onwetend. Volkomen nutteloos ook, zolang men de herhaald gedebiteerde kul-argumenten niet gestreng analyseert, en vakkundig onderuithaalt, of beaamt. Niemand schiet dus ook maar iets op met dit gesprekje met kunstpriester Bodar!

  Niks maal (of plus) niks, blijft niks! Tot in alle eeuwigheid. Je moet ergens beginnen, en een systematiek volgen!

  Bestuur en redactie van W!j-land moeten dus guts tonen, en een uitgangspunt (geloofs- of denktraditie) kiezen, en zich daaraan houden, maar deze wel tot op het bot gestreng én systematisch bevragen vanuit het wereldbeeld en zelfverstaan NU van mensen met een behoorlijk ontwikkelingsniveau. (Aan verstaanbaar taalgebruik kan gewerkt worden; men krijgt niets voor niets. Zonder pijn en lijden geen vooruitgang of niveau!)

  In de aandacht voor plus betrokkenheid op en bij die reflectie kunnen mensen met guts (slapjanussen komen ook nergens!) zichzelf (hun denken enz.) scherpen, en een zekere solidariteit, betrokkenheid of wij-gevoel ontwikkelen. Zo is het altijd gegaan binnen de kerk als beweging van zoekende mensen (recent in de jaren zestig-tachtig van de vorige eeuw, mede via bladen als de Bazuin en HN), en zo zal het ook gaan in de toekomst als men maar de juiste onderwerpen bij de kop vat, en de goede toon treft.

  Het is daarom absurd in deze tijd van steeds groter wordende onbekendheid met de Schrift en de essentie van de Blijde Boodschap – maar ook van een toenemende dominantie van heteronoom of ideologisch orthodox geloven – vragen te blijven stellen over de toegankelijkheid van een ambt en institutie dat dit onbekend gewordene aan de man/vrouw behoort te brengen. Dan begin je aan de verkeerde kant. Het gaat niet om de arbeider en zijn kruiwagen, maar om WAT zij vervoeren, WAARHEEN, en WAAROM!

  De Schrift en Evangelie, de autoriteit en inhoud ervan moet juist nu gethematiseerd worden. (Zie ook het recente verslag over een bijeenkomst in de Boskapel te Nijmegen over ‘Kerk & Ambt’ op de site rk-kerkplein.org waaruit juist spirituele armoede – vraag naar diepgang – en intellectuele ongedisciplineerdheid zo sprekend naar voor komt!)

  Heb dus niet alleen de moed om te denken, maar vooral om te kiezen, en dat dan ook volhardend, gedisciplineerd te bevragen en onderzoekn!

 • thomas op 21 oktober 2009 om 16:32 uur

  Heerlijk een echte Priester aan het woord, die hardop durft te denken, en spreken.
  Dat mannen en vrouwen nog steeds niet , zichzelf niet werkelijk informeren over het al dan niet Priesterschap voor vrouwen, en maar wat aan mopperen, dat is nou typisch weer dat provincialisme

 • toon stevens op 21 oktober 2009 om 21:02 uur

  De priester is door zijn wijding plaatsvervanger van Christus. En inderdaad speelt hier het mystieke beeld van Christus als bruid en zijn Kerk als bruidegom. Wellicht ligt daar ook de diepere betekenis van het eucharistisch gebeuren: Bruid en bruidegom worden één.

 • mattheus op 21 oktober 2009 om 21:59 uur

  Daar waar het goede is zal ook altijd het kwade aanwezig zijn. Ik spreek de hoop uit namens vele nog ware gelovigen, dat eerwaarde Bodar vaker in Nederland mag zijn zodat het goede en ware woord het kwade mag overstemmen. De Nederlandse bisschoppen zouden veel meer gebruik moeten maken van eerwaarde Bodar zodat het kwade enigzins zou kunnen worden terug gedrongen, onze normen zijn verdwenen, en van de waarden die uiteindelijk zorgen voor de normen is bijna niets meer over. Want wat zijn nu nog de waarden die mensen stellen in dit aardse leven. Zolang we nog priesters hebben die op deze wijze de media te woord kunnen staan en op heldere en ware wijze ons geloof uitdragen heb ik er nog vertrouwen in .

 • h. beuker op 23 oktober 2009 om 12:54 uur

  Om te beginnen vind ik de priester Dhr. Bodar een sympathieke persoon al ben ik het in veel gevallen
  niet eens met zijn visie.
  Jezus omringde zich niet met een aantal priesters
  maar Hij koos een stel vissers om zijn leer te ver-
  kondigen.
  Sterker nog de toenmalige priesters vonden Hem
  een vijand.
  Je vindt in de evangelies nergens het priesterschap
  zoals de R.K.kerk die heeft.
  In de brieven voert de apostel Paulus het begrip priester
  in maar mijnsinziens niet in de zin die de latere R.K.kerk
  die heeft ingevoerd.
  De apostelen, oudsten, diakenen en evangelisten hadden
  niet de taak om als meerderen over elkaar te heersen maar
  elkaar te steunen in de verkondiging.
  De structuur van de kerk met haar hierarchie is niet die van
  het Nieuwe Testament volgens mij.
  Maar ik geef mijn visie voor een betere.

 • nico lippe op 26 oktober 2009 om 13:06 uur

  Ik kan het weer even niet laten om te reageren. Over het theologisch gehalte van de discussie wil ik alleen zeggen dat er zoals bijna gebruikelijk vooral naar de letter en niet naar de geest wordt gekeken. Waarvan de volgende voorbeelden:

  Op de vraag waarom en vrouw geen priester kan worden zie ik de volgende antwoorden:

  “Zoals de man geen kinderen kan krijgen, zo kan de vrouw geen priester worden. Dat is nogal cru, niet?’’ (Bodar)
  Het eerste is een biologisch feit, daar volgt voor mij niet automatisch het tweede uit.

  “Omdat wij allemaal de Bijbel opnieuw moeten lezen, en misschien interpreteren.” (Roberto)
  Zoals ik het lees staat er dat vrouwen geen priester kunnen wordenomdat we de bijbel beter zouden moeten lezen. Een steekhoudend argument. 😉
  Maar dan nog. De teksten waar hij naar verwijst zijn brieven van Paulus, en niet uitspraken van Jezus zelf. Nu heb ik begrepen dat het hedendaagse christendom erg gebaseerd is op de interpretaties van Paulus, maar waarom is mij niet duidelijk. Jezus maakte volgens mij niet zoveel onderscheid met wie hij omging.

  Nog zo’n fraaie: “Het hele streven van vrouwen naar publieke macht en invloed en sleutelposities komt voort uit feministische driften. Net zo min als veel mannen de leiding van Christus, kunnen vrouwen de leiding van mannen aanvaarden.” (Philip)
  Dus vrouwen kunnen geen priester worden omdat ze de leiding van mannen niet kunnen aanvaarden. LOL.

  Wat ik nu doe is hetzelfde als wat ik de schrijvers verwijt. Dimdammen over teksten en interpretaties daarvan. Maar daar gaat het toch niet om? Voor mij gaat het er om hoe ik goed kan leven. Voor mezelf, maar net zozeer voor mijn naasten (lees: de hele wereld). Heb u naaste lief gelijk uzelf!
  Daarbij laat ik me inspireren door zowel religieuze als wereldse bronnen. Filosofie, geschiedenis, wetenschap, oosterse en westerse spirituele bronnen. Als je naar verschillen zoekt zul je verschillen vinden. Maar ik ben op zoek naar overeenkomsten. En die zijn er ook. Het leven is te divers om vanuit 1 standpunt te benaderen, laat staan te verklaren.

  Iedereen mag van mij leven zoals zij/hij goeddunkt. Maar ga alsjeblieft niet vanuit jouw visie voorschrijven wat anderen wel of niet mogen. Die zijn prima in staat om dat zelf uit te maken!

  Het zijn trouwens allemaal heren die zich druk maken om de vrouw in het priesterambt. Voelen zij zich bedreigd of zien ze vrouwen alleen maar als mindere wezens dan mannen?

 • peter verveen op 1 november 2009 om 10:23 uur

  Wat een heerlijk simpel fris geluid! Een verademing voor de verstikkende sfeertjes waarin we in Nederland elkaar bestoken met niksige discussies over vrouwen en zo. De grote lijnen durven we niet meer naar te kijken. Het is veel safer om maar te blijven kakketakken op ego-dingetjes van je eigen straatje dan de mondiale bevlogenheid van bijvoorbeeld de paus, Obama of Mandela door je hoofd te laten spoelen. Dat vaagt allerlei oude dammetjes weg. Probeer het eens! Dat voelt echt lekker dames en heren.

 • albert koot op 16 november 2009 om 13:05 uur

  Elke zondag is het Pasen rond de verrezen Christus. Op Pasen zegt Jezus tot Magdalena : “Verkondig hen mijn verrijzenis.”
  Dus als Jezus zélf, volgens het Johannesevangelie, haar vraagt om Zijn apostel-voor-de-apostelen te zijn, dus voorgangster in de verkondiging van de verrijzenis van Jezus, waarom zijn er dan kerken die Jezus wat dit betreft nog niet navolgen ?
  Met alle respect, maar het argument van pastor Bodar: ‘zwangerschap’, dat is iets biologisch.
  met hartelijke groet, Albert Koot.

 • marian op 17 december 2011 om 00:37 uur

  De kerk zou haar balans vinden in het toelaten van mannen en vrouwen tot de gewijde ambten. Met de huidige lichting nieuwe priesters, die precies doen wat Rome zegt, zijn we 40 jaar terug in de tijd geplaatst. Dit zal de kerk in Nederland uiteindelijk de das omdoen – zij is niet geloofwaardig meer voor de jonge generatie en zeker niet de dertigers en veertigers van nu. Vrijgevochten, hoogopgeleide, leidinggevende, maar ook intuitieve en daadkrachtige vrouwen, die de roeping tot priesterschap wel degelijk kennen. Die tegen die roeping in, een materieel leven op moeten bouwen omdat voor hen niet weggelegd is wat in hun hart is gelegd. Dat heet hypocriet. Dat de kerk voorbij is gegaan aan de opdracht van Magdalena, zegt al genoeg. Zij is aldus gebaseerd op foute veronderstellingen en tekent daarmee uiteindelijk haar eigen ondergang. De priester draagt Christus uit, zowel vrouw als man kan dat in het gewijde ambt. De vrouwelijke priester wordt 1 met de bruidegom wanneer zij het eucharistisch gebed uitspreekt, de man is als plaatsvervanger van Christus aanwezig. Daarom pleit ik voor zowel mannelijke als vrouwelijke priesters die Christus kerk dienen. Dan, en alleen dan, is de kerk in staat haar boodschap, juist uit te dragen.

 • stijntje op 18 februari 2012 om 00:52 uur

  Vind Antoine Bodar een geweldig mens. Hoor hem graag spreken over troost en de waarachtigheid in liefde. Hetgeen ik net las, met betrekking tot vrouwen op hogere posities in de Rooms-Katholieke kerk, komt overeen met mijn gedachtengoed. Hierbij wil ik expliciet vermelden dat ik vrouw ben. Natuurlijk lees ik het geschrevene van Bodar met het beeld voor ogen van een liefdevol en waar mens.

 • emilie op 21 maart 2012 om 10:51 uur

  Op veel punten ben ik het met Bodar eens, maar toch gaat hij me nog te ver wat zijn acceptatie van vrouwen in de kerk betreft. Ik vind niet dat er plaats voor leken en vrouwen is in de Katholieke Kerk. Het Vaticaan vindt dat ook en gezien daar de leiding van onze kerk zit, hebben we ons erbij neer te leggen.
  Het verbaast mij niets dat Nederland in de ogen van het Vaticaan een ontwikkelingsland is. Ik word daar regelmatig op aangesproken als ik in Italië ben en voel me dan beschaamd.
  Overigens ben ik zelf vrouw en opgegroeid als Nederlands Hervormd gelovige. Pas enkele jaren geleden ben ik Rooms Katholiek geworden. Het vrijblijvende karakter van de protestanten was aan mij niet besteed. Ik hoop van harte dat mijn nieuwe kerk ook niet verder die kant op gaat. Wij leven voor de Heer en zijn wetten, niet andersom.

 • Gwyneth op 11 april 2014 om 22:50 uur

  Natuurlijk horen vrouwen thuis in het priesterambt. Dat is eigenlijk helemaal geen discussiepunt. Daarom zal de kerk geen echte harmonie kennen totdat dit een feit is.
  Een roeping tot het priesterschap voor zowel man als vrouw betreft een heilige roeping. De kerk is daarmee zelf zondig wanneer zij de roepingen bij vrouwen uitsluit. Het referentiekader scheppen voor hele generaties gelovigen dat dit ambt alleen aan de man toebehoort, is manipulatie van de waarheid.

 • Jan Snoeks op 15 februari 2015 om 15:33 uur

  Zij, die zich als Geroepene beschouwen, behoeven zich niet te verantwoorden.
  Menigeen spreekt massalitair gedachtegoed uit, niet geleid door de Geest,
  maar met verstand. Hersenlijke beleving gaat vele kanten op; zonder inspi-
  ratie kun je veel neerzetten, geen Beleving. Weest op Uwer hoede, en laat
  u niet leiden tot denkbaar verval.”Na Mij Komt Gene Meer Totdat Ik Kom”!.
  Meerendeels, is het de materie generatie, die verkeerde pulsen zonder contact
  op zich toelaat. Energie verslindend, niet Verbindend. J.S.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent