Rubriek: W!J-land

A- A A+

Nederland telt vele honderden organisaties en initiatieven die zich bezighouden met het doel van Nieuwwij.nl: het verbinden van verschillen tussen culturele en religieuze groepen. In dit onderdeel vindt u een overzicht van de bij de redactie bekende organisaties en initiatieven. Mist u uw eigen organisatie of initiatief? Mail de redactie dan naar info@nieuwwij.nl.

Abdij van Berne

Onze Norbertijnengemeenschap is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en kent een bewogen geschiedenis. De abdij werd gesticht in 1134, in het gehuchtje Berne aan de Maas, vlakbij Heusden.

Actioma

Actioma is een landelijke organisatie gericht op de maatschappelijke activering van vrijwilligers (met name uit levensbeschouwelijke kring) en maakt deel uit van een netwerk van professionals (consulenten maatschappelijk activeringswerk) die deze vrijwilligers begeleiden.

Adelbert Vereniging

Adelbert is een open en groeiende organisatie. Naam en logo verwijzen naar haar oorsprong in de christelijke traditie. Verspreid over het land zijn er 6 autonome afdelingen. De leden zijn mensen met een brede belangstelling voor vraagstukken van levensbeschouwelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische aard.

Adviesgroep Hagar en Sarah

De Adviesgroep Hagar en Sarah bestaat uit vijf vrouwen uit jodendom, christendom en islam. Deze vrouwen komen regelmatig bij elkaar om gedachten en ervaringen uit te wisselen over dialoog. De adviesgroep is van mening dat een goede dialoog veronderstelt dat je je best doet om je oordeel uit te stellen.

Al Nisa

Al Nisa (‘de vrouwen’) is een vrijwilligersorganisatie voor moslimvrouwen en kinderen en voor vrouwen met interesse voor de islam. Het verstrekken van informatie over de islam die zoveel mogelijk losstaat van een specifieke, culturele achtergrond is een belangrijke doelstelling.

Alleato

Alleato, adviesbureau voor sociale vraagstukken, wil eraan bijdragen dat alle inwoners van de provincie Utrecht naar vermogen kunnen participeren en integreren. Ook mensen die een maatschappelijke achterstand hebben, in een sociaal isolement verkeren, of kampen met een lichamelijke of psychische beperking.
Alleato werkt in opdracht van overheden, maatschappelijke organisaties en instituties.

Amsterdam met Hart en Ziel

In de stichting Amsterdam met hart en ziel hebben mensen van moskeeën, kerken, tempels, synagogen en vele andere ‘plaatsen van inspiratie’ hun krachten gebundeld om gezamenlijk te werken aan beter onderling begrip en vertrouwen. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat culturele verschillen niet een grens zijn, maar een uitdaging tot echt menselijk contact.

Amsterdamse Vrouwengroep RLRA

De Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA is een netwerkorganisatie, waarin vrouwen van verschillende levensbeschouwingen en religies betrokken willen zijn bij de interreligieuze dialoog. Sinds mei 1998 is zij actief met het organiseren van bijeenkomsten voor vrouwen van verschillende religies en levensbeschouwingen.