Een van de eerste voorwaarden om een goede leider te zijn, is dat je kunt genieten van je leiderschap. Ik weet uit eigen ervaring dat je agenda door anderen bepaald wordt. Dat er van alle kanten druk op je wordt uitgeoefend om dit of dat te doen. En dat je vaak te weinig tijd hebt om te doen wat je werkelijk leuk en belangrijk vindt. Maar toch houd ik, dat het van belang is om als leider te houden van de taak die je hebt. Klaag je er voortdurend over, dan schep je een negatieve sfeer om je heen. Die sfeer slaat over op degenen die je moet leiden. Dat kan alleen maar verwoestend werken. Je moet er plezier in hebben mensen te dienen door hen te leiden.

Dit is alleen maar mogelijk als je van mensen houdt. Je hebt zorg voor hen. Je respecteert hen, hebt eerbied voor hen. Als een kerkelijke leider moet je individuele mensen helpen zichzelf als gelovige te ontplooien. Tegelijkertijd is het je taak ze bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar en de wereld kunnen dienen. Kunnen communiceren is noodzaak, vooral in een tijd met snelle veranderingen waarin nieuwe dingen gebeuren voordat de vorige nieuwigheden zijn verwerkt. Je moet het aandurven anderen te vertrouwen en taken waar je zelf niet goed in bent, over te laten aan wie daar wel goed in zijn. Het is niet adequaat regels vast te leggen die overal en altijd gelden: het is onmogelijk alles te overzien en te voorzien. Mensen hebben ruimte nodig om in hun situatie zo adequaat mogelijk te reageren op wat op hen afkomt.

Een leider beseft dat we leven in relationele netwerken. Ieder individu heeft invloed op het geheel, en het geheel heeft invloed op ieder individu. Het is zinvoller mensen persoonlijk aan te spreken dan als onderdeel van een massa. Iedereen beschikt over kennis en ervaring die van belang zijn voor anderen. Het gaat erom die kennis en ervaring op te graven, te gebruiken en richting te geven. Je kunt je besluiten niet helemaal beredeneren. Je moet afgaan op je intuïtie en op wat de Geest je influistert. Tegelijk moet je bereid zijn je besluiten te verantwoorden naar degenen toe die je dienend leidt.

De laatste jaren is vanuit Amerika een nieuw concept van leiderschap komen aanwaaien: het dienend leiderschap. Vooral R.K. Greenleaf heeft met zijn boek Servant Leadership (1977) aan dit concept bekendheid gegeven. Het wordt al in vele bedrijven toegepast. De leider blijft een dienaar in houding en oriëntatie, zelfs als hij of zij handelt als een leider. Hij of zij kan even gemakkelijk leiden als volgen, afhankelijk van de rol waarin hij of zij meer effectief is. Je zou wensen dat kerkelijke leiders, die zeggen de dienaren van de dienaren Gods te zijn, dergelijke literatuur zouden lezen.

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.