elletNet zoals in het jodendom en in het christendom zijn er in de islam nogal wat verschillende interpretaties van de heilige tekst. De Koran mag dan heilig zijn, geen enkele interpretatie krijgt dat epitheton. De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken wilde daar meer van weten en nodigde een paar maanden geleden deskundigen van diverse organisaties uit om daarover eerder vandaag van gedachten te wisselen. Aanleiding was het verschijnen van een brief van 126 moslimgeleerden, die op 4 juli 2014 een open brief hebben doen uitgaan, waarin ze de theologische motivatie onder de uitroeping van de Islamitische Staat twee maanden eerder, ter discussie stelden.

Om de strekking van de brief te begrijpen, moet je iets meer weten van de manier waarop moslims de Koran uitleggen. Yaser Ellethy (zie foto) van het centrum voor Islamitische Theologie was uitgenodigd om in te gaan op de exegese die men in islamitische kringen toepast. Hij legde uit dat je een concrete tekst altijd vanuit een historische setting moet lezen waarin het geopenbaard is, moet letten op de context van de Koran en vanuit het Arabisch moet interpreteren. In totaal zijn er vijftien van dergelijke sleutels om de betekenis van een tekst te duiden. Daarbij komt het principe van het naskh (het opheffen van de interpretatie van een vers door de introductie van een nieuw vers) en het muhkam (het aangeven dat een vers zo helder is, dat het als een vast voorschrift kan gelden); daarnaast bestaat er zoiets als mutashabih (een vers dat juist onhelder is en discussie blijft oproepen, zoals de aanduiding ‘de hand van Allah’, waarbij onduidelijk blijft hoe je dat antropomorfe spreken moet duiden).

De mensen die IS verdedigen halen andere teksten naar voren dan mensen die de mainstream van de islam vertegenwoordigen. Ze zien het zwaard-vers (Sura 9, vers 5) als normerend voor de omgang met niet-gelovigen, terwijl gematigde moslims juist de teksten over vrede en tolerantie naar voren halen. De Egyptenaar Mustapha Zayd (overleden in 1977) heeft destijds al een dissertatie geschreven, waarin hij laat zien hoe de opvattingen over naskh op dit punt verschillen en hoe de teksten om het genoemde vers heen duidelijk maken dat er sprake is van een context die ingaat op bescherming en godsdienstvrijheid.

Lees hier verder.

Bron: Raadvankerken.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.