Verder blijkt dat de dialoog het meest als werkvorm wordt ingezet om de relatie tussen de politie en jongeren te verbeteren. Om die werkvorm effectief te laten zijn moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Een aandachtspunt is verder de kloof tussen de interventies en de dagelijkse praktijk waar het werkelijke contact plaatsheeft tussen politie en jongeren met een niet-westerse afkomst.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een verkennende studie van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

De studie spitst zich toe op de relatie tussen de politie en jongeren met een niet-westerse afkomst. In de verkennende studie is een aantal interventies onder de loep genomen die tot doel hebben etnisch profileren tegen te gaan. Er is onderzocht welke initiatieven succesvol of veelbelovend zijn en wat daarbij de succesfactoren zijn.

De nadruk lag bij de studie op benaderingen die erop gericht zijn meer begrip te kweken tussen jongeren en de politie. De inventarisatie geeft een algemeen beeld van allerlei trainingen, workshops, evenementen en materialen die door maatschappelijke organisaties, de politie en zelfstandigen zijn ontwikkeld en in het verleden of nu werden of worden uitgevoerd of ingezet.

De werkvorm dialoog kwam het meest voor in de onderzochte interventies. Daarom is nader onderzocht aan welke voorwaarden de werkvorm moet voldoen wil deze kansrijk zijn. Dat zijn de volgende:

– Er geldt een positieve sociale norm tijdens het debat over een bepaalde groep (jongeren of de politie).
– De bijeenkomst vindt plaats op een neutrale locatie (geen politiebureau).
– Het debat wordt geleid door een door beide groepen geaccepteerde moderator.
– Alle type jongeren (met of zonder strafblad) mogen deelnemen.
– Jongeren en politieagenten zijn gelijke gesprekspartners.
– Er wordt gewerkt met een perspectiefwissel: jongeren worden niet alleen als dader, maar ook als slachtoffer van criminaliteit gezien.
– Professionals geven uitleg over hun aanpak.

Aandachtspunt

Aandachtspunt is dat de interventies die hier beschreven zijn, vaak los staan van de dagelijkse realiteit. Dat wil zeggen: als tijdens een interventie een verbinding wordt gemaakt tussen jongeren en de politie, kan het op straat anders zijn. Zo kunnen jongeren de bejegening door agenten op straat als onprettig ervaren, waardoor de eerdere verbinding tussen de beide groepen alsnog onderuit wordt gehaald.

In de verkennende studie staan de volgende aanbevelingen:

Interventies politie
– Meet het effect van trainingen.
– Beschrijf de interventies en maak ze overdraagbaar.
– Betrek jongeren bij de interventies.
– Doe onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie.
– Besteed aandacht aan de theoretische onderbouwing van interventies.
– Zorg voor een ‘positieve’ sociale norm tijdens dialogen die gericht zijn op verbinding.
– Bij interventies waarbij dialoog als werkvorm wordt ingezet, is de kans groot dat negatieve meningen, gebaseerd op ervaringen van de beide groepen, de norm worden. Daardoor kan er geen begrip voor elkaar gecreëerd worden, en kan er juist een kloof ontstaan tussen de beide groepen. Aanbevolen wordt daar bij dialogen waakzaam op te zijn.

Interventies maatschappelijke organisaties en zelfstandigen
Klik hier om het rapport ‘Zonder vooroordelen’ te openen.
Klik hier om de infographic te openen (praktische aanbevelingen voor verbeteren relatie politie-jongeren).

Dit project is mogelijk gemaakt vanuit bijdragen van de portaalfunctie van Kennisplatform Integratie & Samenleving en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bron: KIS

Nog geen reactie — begin het gesprek.