Ken je men­sen die zich bin­nen onze maat­schap­pij op bo­ven­ge­noem­de ter­rei­nen in­zet­ten voor an­de­ren? Dan kun je hen, maar ook jouw eigen ini­ti­a­tief, voor­dra­gen voor de Ne­der­land­se Com­pas­sie­prijs 2018.

Op 29 no­vem­ber reikt de Britse schrijfster Karen Arm­strong de prijs uit aan de winnaar(s) op de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.

Belangstellenden voor de nominatie Compassieprijs 2018 verzoeken wij gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier. De no­mi­na­tie­pe­ri­o­de loopt van 27 au­gus­tus t/m 24 ok­to­ber 2018.

Ge­lo­ven in com­pas­sie

Het thema van de Ne­der­land­se Com­pas­sie­prijs 2018 is ‘Ge­lo­ven in com­pas­sie’ en linkt naar het gedachtegoed van de in­spi­ra­tor van deze prijs, de Brit­se schrijf­ster Karen Arm­strong. Toen zij in 2009 haar we­reld­wij­de Char­ter for Com­pas­si­on pre­sen­teer­de, richt­te zij haar aan­dacht ook op de re­li­gi­eu­ze tra­di­ties van deze we­reld. Zij riep op tot het weer in ere her­stel­len van de Gul­den Regel ‘Be­han­del de ander zoals je zelf be­han­deld wilt wor­den’, die vol­gens haar aan alle re­li­gi­eu­ze, ethi­sche en spi­ri­tu­e­le tra­di­ties ten grond­slag ligt. De Gul­den Regel is de prak­ti­sche ver­ta­ling van ‘com­pas­sie’; de drijf­veer om ons in te zet­ten voor de kwa­li­teit van leven van de ander(en), ook van hen die niet tot onze eigen groep be­ho­ren.

In de ac­tu­a­li­teit komt het ge­weld­da­di­ge as­pect van re­li­gies sterk naar voren. Maar dat is niet het hele ver­haal. We­reld­wijd zet­ten men­sen, juist van­uit hun re­li­gi­eu­ze over­tui­ging, zich in voor an­de­ren en voor de sa­men­le­ving waar­van ze deel uit­ma­ken. Zij hel­pen, red­den, ver­bin­den, pro­tes­te­ren, bou­wen, in­spi­re­ren en zor­gen om de we­reld een beet­je mooi­er te maken. Met de Com­pas­sie­prijs krij­gen deze men­sen de aan­dacht die zij en hun pro­jec­ten ver­die­nen en wor­den ze een in­spi­ra­tie­bron voor an­de­ren.

Karen Arm­strong ere­doc­tor Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam

In 2017 kreeg Karen Arm­strong als re­li­gi­eu­ze brug­gen­bou­wer in tij­den van so­ci­aal-cul­tu­re­le en re­li­gi­eu­ze po­la­ri­sa­tie op voor­dracht van de fa­cul­teit re­li­gie en the­o­lo­gie een ere­doc­to­raat van de Vrije Uni­ver­si­teit. Net als Arm­strong met haar Hand­vest voor Com­pas­sie sti­mu­leert ook de VU de dia­loog tus­sen ver­schil­len­de cul­tu­ren, re­li­gies en le­vens­be­schou­win­gen om zo de po­si­tie­ve krach­ten te ont­dek­ken en te be­vor­de­ren en op die ma­nier po­la­ri­sa­tie in de sa­men­le­ving tegen te gaan.

Over de Com­pas­sie­prijs

De jaar­lijk­se uit­rei­king van de Ne­der­land­se Com­pas­sie­prijs vindt plaats sinds 2011. De Stich­ting Hand­vest voor Com­pas­sie Ne­der­land (HvCNL) or­ga­ni­seert de uit­rei­king met elk jaar weer een ander thema. De prijs is be­stemd voor hen die ‘har­ten ver­war­men, men­sen ver­bin­den en wel­zijn be­vor­de­ren’. In 2018 wordt de uit­rei­king ge­or­ga­ni­seerd in sa­menwerking met de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.

De jury

De jury van de Compassieprijs 2018 bestaat uit studenten van de VU met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. De voorzitter van de jury is de heer Bikram Lalbahadoersing, voorzitter van In Vrijheid Verbonden, Hoofd van Hindoe Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorheen betrokken bij de opzet van Religiewetenschappen Hindoeïsme VU.
De jury selecteert drie initiatieven. Zij krijgen de gelegenheid om hun activiteit te pitchen tijdens een bijeenkomt op de VU op 29 november. Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij/zij ontvangt een bedrag van € 1.000.

Informatie en nieuws

Houd de komende tijd onze online media in de gaten voor het nieuws over de Compassieprijs 2018.

www.handvestvoorcompassie.nl
https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2018/jul-sep/180705-compassieprijs-2018.aspx
https://www.nieuwwij.nl/nieuws/compassieprijs-2018-geloven-in-compassie/

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.