Islam, migratie, diversiteit, radicalisering zijn dagelijkse thema’s in de maatschappelijke debatten die de samenleving polariseren en voor vertwijfeling zorgen. Met ook een grote impact op het eerstelijnswerk. Leerkrachten, vormingswerkers, hulpverleners, jeugdbegeleiders en vele andere betrokkenen, zoals politiemensen, weten, ondanks hun ‘goede wil’, niet altijd goed hoe ze met moslimjongeren moeten omgaan. Onder invloed van het heersende radicaliseringsdiscours, onder meer in de media, resulteert dit vaak in handelingsdwang of handelingsverlegenheid. Eerstelijnswerk met en voor moslimjongeren dreigt daardoor vanuit een controlerend en repressief kader te vertrekken. Men probeert immers ‘radicalisering te voorkomen’ in plaats van ‘positieve identiteitsontwikkeling te ondersteunen’.

Dit hand- en toolboek biedt tegengewicht, vanuit een pedagogisch verantwoorde visie. Hierbij vormt ‘preventie van problematische radicalisering’ een logisch gevolg van de wijze waarop de jongeren worden ondersteund om uit te groeien tot veerkrachtige personen en kritische burgers, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Daarom richt het boek zich vooral op de praktijk. Aan de hand van zowel stevige theoretische kaders, praktische handvatten, concrete tools en herkenbare casussen worden eerstelijnsbetrokkenen op weg gezet om over hun eigen professionele handelen te reflecteren en de eigen praktijk te versterken.

positieveUit de inhoud:
Puberaal of radicaal? Identiteit, jongeren en het radicaliseringsdebat – Neutraal of pluraal? Omgaan met jongeren, diversiteit en levensbeschouwing – Misvattingen over islam – Sleutels en handvatten voor eerstelijnswerkers – Tools voor eerstelijnswerk – Casussen – Verdiepingsmogelijkheden – Deontologie.

Auteurs
De auteurs zijn allen verbonden aan Motief – Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving, met zetel in Antwerpen. Samira Azabar, sociologe, en Rosalie Heens, vergelijkende cultuurwetenschapper, zijn er educatief medewerker. Jonas Slaats, godsdienst- en vergelijkende cultuurwetenschapper, is projectmedewerker. Elke Vandeperre, sociaal-cultureel werker, is de coördinator van Motief.

Bron: Uitgeverij Garant

Nog geen reactie — begin het gesprek.