Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. Een toekomst waarin Christus’ liefde de wereld beweegt tot het ruimhartig betrachten van menswaardigheid, het getuigen van vrede, aanpak van ongelijkheid, zorg voor de toekomst van onze planeet, verzoening van maatschappelijke spanningen en eerlijker verdeling van hulpbronnen. De assemblee roept op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God, die zichtbaar is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.

Peter Nissen zal in deze Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Vervolgens vindt een forumgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel. Een divers samengesteld panel geeft respons op de inleiding.

Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten en te ontmoeten.

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in een Nederlandse vertaling beschikbaar, gevolgd door een korte gesprekshandleiding, in de reeks Oecumenische Bezinning, nr. 68. Ontvangers van deze reeks vinden de uitgave half november in de brievenbus. De uitgave is ook als download beschikbaar.

Praktische informatie

De lezing vindt doorgang onder de dan geldende regelgeving van de overheid rond covid-19.

Opgeven: [email protected]; toegangsprijs € 12,50 (studenten gratis), bij voorkeur vooraf te voldoen door overmaking van het bedrag naar IBAN NL46 INGB 0000 3221 05 t.n.v. Raad van Kerken in Nederland o.v.v. Oecumenelezing 2022 en uw naam, of anders te voldoen bij de ingang van de kerk.