Momenteel is Wiegman naast zijn werk voor het Apostolisch Genootschap nog anderhalve dag per week werkzaam als kindercardioloog in het AMC. “Ik houd me vooral bezig met kinderen die op jonge leeftijd hart- en vaatziekten ontwikkelen als gevolg van een genetische aandoening. En met veel plezier begeleid ik als associate professor jonge, enthousiaste promovendi. Verder maak ik inmiddels vijftien jaar deel uit van de Commissie Kinderarts, Ethiek en Recht en adviseer ik bij ethische vraagstukken.”

“Ik ben van jongs af aan apostolisch; het gods- en mensbeeld spreekt me aan,” zegt hij. “God is het woord dat ik gebruik om uitdrukking te geven aan een niet te bevatten mysterie, dat me met ontzag vervult. Mijn medeverantwoordelijkheid uit zich in mijn streven naar liefdevol leven. Met alles wat me is meegegeven, voel ik me gedreven iets moois van het leven te maken. Die drang vloeit voort uit de verwondering die ik ervaar voor het grote geheel waarvan ik deel uitmaak en waaraan ik mijn bijdrage lever.”

Hoe kenschetst u het Apostolisch Genootschap (AG)?
“Vanuit ons religieus-humanistische gedachtegoed willen we elkaar en onze medemens inspireren om het leven betekenis te geven. Met overigens alles wat daarbij op je pad komt en waarover je kunt struikelen. Ons genootschap wil bijdragen aan een samenleving met meer compassie, solidariteit en duurzaamheid. We willen een organisatie zijn die voortdurend ontwikkelt en relevant is. We zijn dan ook heel blij met de aanstelling van hoogleraar prof. dr. Hans Alma, omdat zij met haar onderzoek en onderwijs een academische onderbouwing geeft aan wat religieus humanisme en compassie zijn. We maken ermee een inhoudelijke verdiepingsslag.”

Het AG gebruikt het begrip ‘religieus-humanistisch’, wat houdt dat in?
“Wij zien ons leven als een geschenk, het is je gegeven. Niet door iemand of iets, maar je hebt er zelf niet voor gekozen en niets voor hoeven doen. En dat geldt voor elk mens, niemand uitgezonderd. Je bent er. Wat een ongelooflijk wonder is dat! Het leven, wijzelf, de aarde, de natuur, de schepping, onze medemensen, alles hangt samen. En vervolgens stellen we onszelf veelvuldig de vraag: wat doe ik met dat kostbare leven?”
“Ik heb mijn medemens nodig om mens te zijn. We leven in verbondenheid. Een bijzondere vorm hiervan is voor mij de liefde. Liefde is niet alleen roze of zoet; uit liefde kunnen we elkaar zeggen wat er sterker kan. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich: op een humane wijze te leven en ervoor te zorgen dat liefde levend blijft.”

“Tussen religieus-humanistisch staat een verbindingsstreepje. Ze horen bij elkaar, ze versterken elkaar en ons handelen wordt gevoed vanuit deze visie op het leven.”

Het AG is geen kerkverband maar staat historisch gezien wel in de christelijke traditie.  Hoe zit het precies?
“In onze statuten staat dat wij voortbouwen op de gezindheid van Jezus van Nazareth en van ongekend velen die ons in een liefdevolle levenshouding voorgingen. Dat is vanaf de ontstaansgeschiedenis van het genootschap (eind negentiende eeuw) een rode draad. In onze gebruiken en rituelen is de christelijke traditie herkenbaar. Wel geven we onze rituelen een eigentijdse vertaling en staan ze in het licht van het zelf verantwoording nemen.”

Met welke andere religieuze (kerkelijke) of levensbeschouwelijke organisaties werken jullie samen?
“Op landelijke niveau werken we in verschillende verbanden samen met vrijzinnige levensbeschouwelijke organisaties. Zo hebben we samen met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Vrijzinnigen Nederland en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten het platform zininopvoeding.nl. Ook nemen we met deze organisaties en de Remonstranten deel aan het vrijzinnigenberaad.”

“Met PAX werken we nauw samen in het kader van de Vredeweek in september. Veel van onze gemeenschappen zijn Ambassade van Vrede. Verder zoeken we naar samenwerking met de Humanistische Alliantie. Op lokaal niveau hebben veel gemeenschappen samenwerkingsverbanden met allerlei maatschappelijke, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.”

In VolZin zei u ooit dat het u niet gaat om “het geloof ín Jezus maar het geloof ván Jezus”. Wat bedoelt u hiermee?
“Jezus gaf een nieuw inzicht, een nieuwe manier van denken mee door te zeggen: als je wilt samenleven, raad ik je aan om in je leven de liefde leidend te laten zijn bij je denken en handelen. We delen deze zienswijze met hem en geloven niet in zijn wederkomst. De kern van ons werk is gelegen in de al tweeduizend jaar oude raad: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Heb het volle leven lief, in al zijn schoonheid en ondoorgrondelijkheid, met al z’n kansen en beperkingen. En heb je naaste lief, hij is als jijzelf. Dit gaat over vertrouwen hebben in het leven, in jezelf, in de ander. Over vertrouwen in de creatieve vermogens van de mens om in alle omstandigheden een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden. Jezus geloofde in mensen. Dat is ook ons geloof.”

studieweekend jongeren Apostolisch genootschap
Studieweekend jongeren Apostolisch Genootschap Beeld door: YouTube

Wat is jullie missie en hoe geven jullie daar invulling aan?
“Het Apostolisch Genootschap wil mensen inspireren tot denken en handelen vanuit religieus-humanistische waarden. Het wordt gevormd door bewuste en liefdevolle mensen die met anderen bijdragen aan een menswaardige wereld. We vormen gemeenschappen waar mensen hun geloof verdiepen, van elkaar leren en elkaar nabij zijn op kruispunten in het leven. Sinds 2015 organiseren we ontmoetingen over zingeving en levenskunst voor iedereen die hier bewust mee bezig wil zijn. Dit doen we sinds kort onder de naam iederal. Daarnaast zoeken we naar manieren om maatschappelijk een verschil te maken, door te opiniëren en projecten te ondersteunen op het gebied van vijf thema’s: vrede en verbinding, eenzaamheid, levensbalans, kwetsbare groepen en zorgvuldig omgaan met de aarde.”

Over welke maatschappelijke ontwikkelingen bent u bezorgd, en welke ontwikkelingen bieden juist uitzicht en hoop?
“Ik ben bezorgd over de polarisatie in onze samenleving. Geven we de ander voldoende ruimte en staan we open voor andere inzichten? Of zijn we er tenminste nieuwsgierig naar, ook al hebben we een andere mening? Maar ik zie zeker ook hoopvolle dingen. Zoals al die mooie initiatieven om verbonden te blijven in deze tijd van corona. Mensen blijken dan heel creatief. Deze signalen van solidariteit maken me blij en stemmen hoopvol.”

U was medisch directeur van het AMC (en kindercardioloog) en werd in 2011 apostel. Dat lijkt een grote ommezwaai…
“In 1996 werd ik als fulltime kindercardioloog gevraagd om bij de medische directie te komen en daarna medisch directeur te worden. Ik mocht die functie gelukkig combineren met mijn werk als kindercardioloog. In 2011 werd ik gevraagd voor de positie van eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging/bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap. Vanuit de apostolische historie en cultuur gebruiken we hiervoor binnen het genootschap de functienaam ‘apostel’. Het is me een eer dit te mogen doen en daarnaast mijn parttime werk als kindercardioloog. Onze voorgangers en geestelijk verzorgers hebben allen een maatschappelijke functie. Zo blijven we oog houden voor wat er in de samenleving speelt.”

Wat is precies de rol van apostel? Hoe geeft u er invulling aan?
“Mijn rol is mensen inspireren in liefde te leven. Mensen bemoedigen te zoeken naar antwoorden op levensvragen. Troosten waar dat nodig is. Soms mensen die elkaar kwijt zijn, weer tot elkaar brengen. Ik verzorg bijna wekelijks erediensten en schrijf hiervoor een wekelijkse inspiratiebrief. En ik vertegenwoordig het Apostolisch Genootschap als organisatie extern, samen met twee landelijk voorgangers en medewerkers van het Dienstencentrum.”

Welke mensen zijn inspirerende voorbeelden voor u?
“Ik laat me graag verrassen door mensen die je zo af en toe even uit evenwicht brengen, en je dan wel weer de kans geven een nieuwe balans te vinden: Karen Armstrong, Yuval Noah Harari, Maarten Boudry, (wijlen) Stephen Hawking. En ook door de mensen met wie ik mag werken, zowel binnen het genootschap als in het ziekenhuis. Daarnaast word ik vooral warm van mensen die ergens voor staan en het in praktijk brengen, juist nu in crisistijd: de gouverneur van de staat New York, Cuomo, spreekt me aan, maar ook onze premier Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM. Ze doen het naar vermogen, met grote inzet en strijden met open vizier. Ze verdienen mijn respect. Ze doen in de eerste plaats recht aan onze autonomie en doen ook een beroep op onze verantwoordelijkheid en daarmee recht aan vrijheid in verbondenheid.”

Welke lessen kunnen overheid, samenleving en ook bewegingen als bijvoorbeeld het AG leren van de huidige corona crisis?
“Nederigheid, kwetsbaarheid?! We lijken er vaak vanuit te gaan dat alles in het leven maakbaar is. Nu ervaren we dat dit niet zo is. En tegelijkertijd ontstaat er veerkracht en leren we de kracht van verbinding kennen. Samen moeten we een crisis als deze aangaan, met oog voor elkaar. Het gaat niet alleen om mij, ik leef in verbondenheid met de wereld, de ander en mezelf. Meer dan ooit leren we: ‘wij is het nieuwe ik’. Het vraagt een open mind en een warm hart voor de samenleving. Ik ben trots op een land waar solidariteit tot in de haarvaten van de gezondheidszorg en in het vangnet van werkgelegenheid/werkloosheid is doorgevoerd. Er zijn grotere landen die op het gebied van die solidariteit nog een weg te gaan hebben.”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Al 15 reacties — praat mee.