In de aanloop naar de CRD Summit interviewt Nieuw Wij enkele boegbeelden van deze bijeenkomst. Vandaag een gesprek met Sue van Soest. Zij is senior adviseur donaties bij het VSBfonds. Binnen de afdeling Mens en Maatschappij heeft Sue bijzondere aandacht voor projecten gericht op bewustwording van vooroordelen en het tegengaan van discriminatie.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Summit 2018 en Nieuw Wij?

Sue van Soest: “Nieuw Wij kennen we nog uit de tijd dat het een project was van het Dominicaans Studiecentrum. VSBfonds heeft toen een donatie gegeven voor de uitvoering van het project ‘Wij!”. In diezelfde tijd steunden we ook een project van Interculturele Alliantie. Daar kennen we Agnes van der Sluijs van die nu als programmaleider bij Nieuw Wij werkt. Via Agnes zijn we bij de Summit aangehaakt. Normaal financieren we geen congressen, maar deze Summit vonden we echter zo goed bij ons beleid passen dat we een uitzondering hebben gemaakt.”

Hoe verhoudt de CRD Summit zich tot de doelstelling van het VSB Fonds of jullie programmapijlers?

“VSBfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan Actief Burgerschap in de zin dat mensen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven, voor dat van anderen en voor de samenleving. Juist nu zien we een grotere verwijdering tussen mensen en een groeiend gevaar dat mensen zich opsluiten in hun eigen groep en zich afzetten tegen andere groepen omdat die in hun ogen anders zijn. Dit hebben we onder andere uitgewerkt naar de beleidslijnen ‘bewustwording vooroordelen over een ander’ en ‘anderen leren kennen’. Zo willen we bijdragen aan een grotere sociale mobiliteit en maatschappelijke samenhang.”

Traditioneel brengen organisaties vooral private en publieke partijen bij elkaar. Wat vind je van de aanpak om nu sociale ondernemers te betrekken in deze relatie?

“VSBfonds is een groot voorstander van het betrekken van sociaal ondernemers. Dit brengt een ander perspectief in door de combinatie van streven naar maatschappelijke impact en een verdienmodel. We kennen en steunen op een heel aantal terreinen sociale ondernemingen. Denk aan wijkondernemingen waar bewoners hun eigen buurthuis runnen of ondernemingen om isolement van ouderen tegen te gaan als Granny’s Finest. We kennen niet veel sociale ondernemingen op het gebied van culturele en religieuze diversiteit. Daar kan de Summit ons ook nog wat brengen.”

Welke ontwikkelingen zie je rond de thema’s van culturele en religieuze diversiteit?

“We zien dat mensen zich vaker en heftiger afzetten tegen het ‘onbekende’. Dat maakt hen bang en boos en leidt tot verwijdering. Mensen gaan voor hun eigen belang en voelen zich vooral verbonden aan een eigen groep. De samenleving vraagt echter ook om een gevoel van saamhorigheid en solidariteit, van sterke sociale banden en het gevoel deel uit te maken van de Nederlandse samenleving.”

Wat beweegt jou er persoonlijk toe om bij het VSB fonds te werken en waarom werk je in het werkveld van vooroordelen en discriminatie?

“Door mijn werk bij VSBfonds kan ik een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Een samenleving waarin iedereen op een gelijkwaardige manier mee kan doen, ondanks verschillen in leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Het tegengaan van vooroordelen en discriminatie is een belangrijke stap op weg naar die gelijkwaardige samenleving.”

Nieuw Wij heeft als motto ‘verbindt de verschillen’. Maar vooroordelen verdwijnen niet en discriminatie van minderheden lijkt toe te nemen. Op welk vlak zie jij onbenutte mogelijkheden?

“Ik denk dat het toch een kwestie is van volhouden. Net als Nieuw Wij zetten wij in op het verbinden van verschillen. Door nog beter de krachten te bundelen van mensen en organisaties die dat ook doen en gewoon dat te blijven doen dragen we met z’n allen bij aan een grotere saamhorigheid en gevoel van verbondenheid.”

Als journalist merk ik van nabij de invloed van de artikelen die we schrijven. Vind je dat er meer nadruk moet komen op mediawijsheid? Of blijven ontmoetingen en persoonlijk contact de manier om vooroordelen te bestrijden?

“Wat ons betreft is niet het één of het ander. Je moet werken aan competentieversterking om bijvoorbeeld berichtgeving in de media te kunnen duiden, in de context kunnen plaatsen en een eigen mening kunnen te vormen. Ook moet je inzetten op verbindingen in bijvoorbeeld buurten en wijken. We geloven dat als mensen elkaar echt leren kennen door persoonlijk contact en door samen dingen te doen, vooroordelen verminderen en het vertrouwen in elkaar groeit.”

Wat verwacht je persoonlijk van de CRD Summit en wat hoopt het VSB fonds als partnerorganisatie op te halen?

“Ik hoop als persoon geïnspireerd te worden door de verhalen van mensen die zich inzetten op deze terreinen. Voor VSBfonds is het belangrijk om haar netwerk uit te breiden en meer mensen en organisaties te leren kennen die activiteiten uitvoeren op het gebied van culturele en religieuze diversiteit. Onze missie om de maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit te verbeteren kunnen we alleen realiseren door maatschappelijke organisaties te steunen in hun werk. Net als in de hele samenleving geldt ook voor ons: We hebben elkaar nodig!”

Meer informatie:

  1. Sue van Soest (1974, Tegelen) is Senior adviseur donaties VSBfonds. Binnen de afdeling Mens en Maatschappij heeft Sue bijzondere aandacht voor projecten gericht op bewustwording vooroordelen en tegen gaan van discriminatie. Lees meer over VSBfond op hun website. 
  2. Achtergrondinformatie over de CRD Summit 2018 is te vinden op de speciale website.
  3. Op vrijdag 16 februari zal op Nieuw Wij een live-blog worden bijgehouden over de CRD Summit met foto’s, films en korte artikelen.
  4. Op Twitter is CRD Summit te volgen via @crdsummit.
  5. Op Facebook via deze pagina.
Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Publicist

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.