Omdat haar ver­dien­ste goed past bij de bij­dra­ge die de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam wil le­ve­ren aan de dia­loog tus­sen ver­schil­len­de re­li­gies en aan het den­ken over hun rol in de maat­schap­pij, kreeg Arm­strong een ere­doc­to­raat in The­o­lo­gie en Re­li­gie­stu­dies. Tij­dens de ope­ning van het aca­de­misch jaar ont­ving ze afgelopen maandag de ere­ti­tel van haar ere­pro­mo­tor Ma­nu­e­la Kals­ky, bij­zon­der hoog­le­raar op de Ed­ward Schil­le­beeckx-leer­stoel voor The­o­lo­gie en Sa­men­le­ving.

Bron: www.youtube.com
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.