Mensen met een sociaaleconomisch lagere positie komen vaak terecht in buurten en wijken met goedkope(re) huur- en koopwoningen. Vaak zijn dit migranten of Nederlanders met een migratieachtergrond. Deze diverse buurten kunnen te maken krijgen met sociale spanningen, wanneer bewoners niet met elkaar in contact komen, elkaar niet kennen of elkaar niet aan durven spreken op ongewenst gedrag.

Spanningen in wijken komen vaak voort uit kleine ergernissen, zoals een vuil portiek dat niet wordt schoongemaakt of kinderen die overlast veroorzaken. Een manier om onderhuidse spanningen te voorkomen is door het vergroten van de contacten tussen deze groepen in de wijk. Platform31 onderzocht welke rol burgerinitiatieven kunnen spelen in het overbruggen van verschillen tussen bewoners. En laat zien wat wel en juist niet werkt bij dit type initiatieven, Vervolgens is gekeken wat gemeenten kunnen doen om dit type initiatieven te stimuleren.

Overbruggen

Voor de handreiking werden tien initiatieven geïnterviewd die de verbinding tussen groepen met verschillende sociaal-culturele achtergronden stimuleren. De initiatieven proberen op verschillende manieren te overbruggen door bijvoorbeeld de bewoners te helpen om conflicten op te lossen, maar ook door een podium te bieden voor sport, cultuur of kunst of door kwetsbare burgers te koppelen aan een mentor.

De meeste initiatieven richten zich op het elkaar leren kennen of ontmoeten met als doel meer begrip en respect voor elkaar. Sommige initiatieven creëren structurelere ontmoetingen waarbij de contacten gedurende langere tijd de kans krijgen zich te ontwikkelen (door langer samen te werken in bijvoorbeeld een restaurant of afspraken te maken over de omgang met elkaar).

Voorkomen door te verbinden - met Chantal Suissa-Runne. Bron: youtu.be

Zichtbaarheid en perspectief

De initiatieven laten zien, dat de inzet van sociale media en een goede mediastrategie belangrijke succesfactoren kunnen zijn om het initiatief tot bloei te laten komen en draagvlak en interesse te wekken onder bewoners. Ook door bijvoorbeeld het taggen van financiers bij evenementen en ze zo op een informele manier op de hoogte te houden maakt de initiatieven goed zichtbaar. Verder wordt veel gebruik gemaakt van persoonlijke verhalen van mensen (storytelling) in alle initiatieven, zowel voor de verantwoording van wat het project bereikt, als een manier om elkaar beter te begrijpen, of het online en offline stimuleren van debat.

Het is belangrijkom je als initiatiefnemer goed en gedurende langere tijd te verdiepen in de wijk en bewoners om kennis te krijgen over de doelgroepen. Een manier waarop je dit ook bereikt is door de organisatie een goede weerspiegeling te laten zijn van de wijk, en eigenaarschap van de projecten te stimuleren bij bewoners.

De initiatieven leggen ook de nadruk op het bieden van perspectief voor de betrokken bewoners. Dit kan door een opleiding of bijbaan aan te bieden, zodat zij ook beloond worden voor hun (eerder veelal vrijwillige) inzet.

Meer info op de website van Platform 31.

Chantal Suissa-Runne is programmaleider van Nieuw Wij en verantwoordelijk voor diverse Nieuw Wij diensten.

Nog geen reactie — begin het gesprek.