Wat betreft de kerken heeft Castillo Guerra een duidelijke boodschap: “Alleen het interculturele model heeft toekomst”. Waar inculturatie éénrichtingsverkeer inhoudt, waarbij allochtone katholieken zich aanpassen aan het dominante cultuurpatroon van autochtone katholieken vertegenwoordigt het model van interculturatie een wederkerig proces waarin allochtonen en autochtonen zich aanpassen aan elkaar. Het al maar groeiende gebrek aan autochtone gewijde voorgangers zal op den duur een verschuiving teweeg brengen van parochies waarbinnen verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden naast elkaar hun geloof vieren (multicultureel) naar parochies waarin deze verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden steeds meer samen hun geloof zullen vieren (intercultureel).

In de liturgie van migranten staat niet de enkeling, maar de gemeenschap centraal. Daarmee vormt de aanwezigheid van migranten binnen parochies een uitnodiging voor gemeenschap en dialoog. Daarbij vormen zij, aldus Castillo Guerra, een levend bewijs van de groeiende onderlinge afhankelijkheid van landen en volken in een globaliserende wereld, een ‘teken van deze tijd’. Autochtonen zouden op allerlei manieren het proces van interculturatie kunnen bevorderen. Een van die manieren is door zich steeds de vraag te stellen wat God tot hen zegt door de aanwezigheid van deze migranten.

Hanneke-Arts-Honselaar

Hanneke Arts-Honselaar

theoloog, religiewetenschapper

Vanuit haar eigen bedrijf Het Bezinningsbureau is Hanneke-Arts Honselaar actief op het snijvlak van communicatie, religie en beleid vanaf …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.