1. Ik geloof dat wie en wat wij als mensen ten diepste zijn,
mooi, gaaf en goed is: dat wij in wezen liefde zijn.

2. Ik geloof dat we de verantwoordelijkheid hebben
de liefde die wij naar ons wezen zijn,
zo zuiver mogelijk aan het licht te brengen
in de manier waarop wij ons leven leiden.

3. Ik geloof dat geluk beleefd wordt
wanneer we leven volgens de liefde die wij zijn.
En dat ongeluk, haat, agressie en geweld ontstaan
wanneer wij ons wezen verloochenen
of het contact ermee kwijt raken.

trappeke
Beeld door: Wouter Berns

4. Ik geloof dat wij volkomen gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Ongeacht geslacht, cultuur, geloof, ras, leeftijd of seksuele geaardheid.
En dat we dan ook allemaal evenveel recht hebben op omstandigheden
waarin we ons ten volle kunnen ontplooien.

5. Ik geloof dat wij allemaal het volste recht hebben
die weg te kiezen die ons het beste helpt
onze kern van liefde aan het licht te brengen.

6. Ik geloof dat religies menselijke pogingen zijn
te dealen met de grote vragen van het leven
en dat we er beter van worden
wanneer we de waarheidsclaim loslaten
en de bereidheid ontwikkelen van elkaar te leren.

7. Ik geloof dat religies waardevol zijn
wanneer ze mensen stimuleren en helpen
te groeien in liefde in menselijkheid.

8. Ik geloof dat het wezen van elke religie bestaat
in onvoorwaardelijke liefde.
Liefde die de ander niet veroordeelt tot de hel
of oproept tot geweld of mensen hoe dan ook afschrijft.
En dat iedereen dan ook geroepen is alles
wat in de naam van zijn of haar religie
aanzet tot intolerantie en geweld,
af te wijzen en te boven te komen.

9. Ik geloof in de diepe verbondenheid van alles wat is.
Dus ook in de waarde van alle leven om ons heen
en dat dit alleen maar recht gedaan kan worden
wanneer wij er met liefde en respect mee omgaan.

10. Ik geloof dat ons persoonlijke geluk samenhangt
met de vrede op onze aarde
en dat het onze levensopdracht is ons voor beide in te zetten.

NB: Wanneer ik zeg religies te beschouwen als menselijke pogingen, wordt nog wel eens de vraag gesteld of godsdiensten dan “niet waar” zijn. Voor andere godsdiensten wordt dat gemakkelijk aangenomen maar er zijn maar weinig gelovigen die van hun eigen religie aan willen nemen dat deze door mensen zijn ontwikkeld.

Maar – ter vergelijking – welke muziek is niet door mensen gecomponeerd? Welk medicijn is niet het gevolg van menselijk vernuft? En welke roman of gedicht is niet door mensen geschreven? Desondanks worden muziek, medicijnen en literatuur door velen als uiterst waardevol ervaren.

Tegelijkertijd is er in elk scheppingsproces iets wat de kunstenaar of wetenschapper niet totaal in de vingers heeft: de intuïtie, de ingeving. Dat zou je genade kunnen noemen en de bron daarvan is volgens mij oneindig veel dieper en rijker dan wij bedenken kunnen. Maar ik geloof niet dat het aangeraakt worden door dat wonder en het drinken uit die bron alleen gegeven is aan de aanhangers van slechts één godsdienst.

Deze persoonlijke geloofsbelijdenis is terug te vinden in hoofdstuk 29 van ‘Volwassen geloven en denken – een oproep tot universele menselijkheid’. In de Werkplaats vindt u vragen voor persoonlijke reflectie en groepsgesprek: www.dirkvandeglind.nl/volwassen-geloven-en-denken-16-30.html.

Dirk 3707

Dirk van de Glind

Schrijver en docent levensbeschouwelijke vorming

Dirk van de Glind was jarenlang docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken in de schatkamers …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.