Het Handvest voor Compassie, dat voor iedereen te lezen is via www.handvestvoorcompassie.nl, werkt het begrip uitvoerig uit. Compassie of mededogen is de drijfveer om ons in te zetten voor onze medemensen en iedereen, zonder uitzondering, te behandelen met volstrekte rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect. Daarmee wordt een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

De oproep om de ander recht te doen, niet aan te zetten tot haat en geweld, boven de grenzen van het egoïsme uit te stijgen en zich onverminderd in te zetten voor het verzachten van het leed in de wereld, zijn daarbij cruciaal. Noch links, noch rechts kan stellen dat zij dit altijd doet of heeft gedaan. Daarmee is compassie dus ook niet te claimen, door welke kleur of politieke richting dan ook.

Voorts is compassie betonen niet bepaald iets van of voor zielige mensen. Het vraagt moed en geen slappe knieën om jezelf in de ogen te kijken, je af te durven vragen of je juist handelt jegens anderen, je eigenbelang opzij te zetten en het leed in de wereld te lijf te gaan.

De notie van compassie en het Handvest voor Compassie vinden in ons land en internationaal steeds meer weerklank. In het onderwijs, het bedrijfsleven, de (medische) zorg, de media, religieuze gemeenschappen en binnen dorpen en steden zijn mensen actief die dit begrip als basis voor hun handelen werkbaar en inspirerend vinden. Los van hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging nemen zij verantwoordelijkheid door samen te werken aan vertrouwen; in zichzelf, in elkaar en in de gezamenlijke toekomst.

Een CDA dat compassie omarmt, bevindt zich met hen in uitstekend gezelschap!

Voor meer informatie: www.handvestvoorcompassie.nl.

Everhard Mulder

docent

Profiel-pagina

Monica Neomagus

adviseur ouderbetrokkenheid, projectleider samenlevingsopbouw

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast