Rinus van Warven was een van de initiatiefnemers van de ontmoetingsdag en moest het 150-koppige publiek welkom heten met een troostende boodschap. Van Warven had het gevoel dat hij met de mond vol tanden stond. Het werd een fantastische dag en het diepe verlangen naar verbinding werd geboren.

Hij besloot een tekst te maken die een Universele Liefdesboodschap bevatte. In dit Manifest komen inzichten samen uit de werelden van christendom, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijmetselarij. Tal van ‘vrienden’ lazen met hem mee, waaronder dichter Hans Bouma, pandit Suren Mahabili, dominee Hans de Grand en psychologe Ingeborg Bosch. Ze gaven hem adviezen op het gebied van inhoud, beleving, tekst en taal.

Het was in een tijd dat Van Warven voor de tweede keer in zijn leven een ernstig auto-ongeluk had gehad met een erbij behorende Nabij-de-Doodervaring. Daardoor had hij tijdens zijn herstelperiode drie maanden de tijd om aan de tekst te werken en te sleutelen. Drie maanden, dacht hij. De basis stond. Maar het werd twee jaar. De tekst klaar, niet af. Het Manifest, de Universele Religie van de Liefde, had zijn beslag gekregen. Het Manifest is voor veel mensen onderdeel geworden van een geweldloos protest tegen de ontmenselijkende aanslagen die de wereld teisteren. Geweldloos, omdat dit protest voortkomt uit de Universele Religie van de Liefde.

Deze week is de tekst vertaald door een gecertificeerd vertaalbureau in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Van Warven is nog aan het zoeken naar sponsors voor vertalingen in het Russisch, Arabisch, Turks, Italiaans…

De ondertekenaars willen met het tekenen van dit manifest woorden geven aan wat zij zien als de essentie van elke religie van liefde.

“We proberen de gemeenschappelijke elementen van alle religies van liefde te benoemen, die ons kunnen inspireren samen te bouwen aan een wereld van heelheid en liefde.

We willen kracht geven aan alle religie van liefde in het opstaan tegen onrecht, geweld en misbruik van religie voor verkeerde doeleinden.

We hopen dat duizenden mensen – hindoes, boeddhisten, joden, christenen, moslims, atheïsten, humanisten, vrijmetselaars… kortom: eenieder die zich aangesproken voelt door de universele religie van de Liefde – dit manifest willen ondertekenen.”

Manifest van de Universele Religie van de Liefde

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’, over ‘ahimsa, een geweldloze omgang met alle levensvormen’ of over de ‘eenvoudige religie van de liefde’. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde.

Verbondenheid

De religie van de liefde inspireert ons mensen – om ons – op dít moment, in het hier en nu, vanuit compassie te verbinden met onszelf en van daaruit met alle mensen, met de dieren-  en plantenwereld om ons heen. Dan kunnen we leven vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. Door deze verbondenheid geven we een zinvolle invulling aan ons leven en gaan we bewust om met de aarde, met haar bewoners en al haar bronnen.

Verwondering

Liefde spreekt de taal van het hart. Vanuit ons hart ervaren wij de schepping, en dus ook ons eigen bestaan, als een mysterie – een mysterie waarover we ons iedere dag weer verwonderen. In de liefdevolle taal van het hart is de mens een bloem in de tuin van de schepping, een bloem die deelneemt aan het mysterie. De mens beschikt over een creatief bewustzijn en is daarom ook schepper. Meer dan ooit worden wij vandaag uitgedaagd om samen in de ‘global community’ bewust scheppend in het leven te staan.

Menswording

Alle grote tradities zien menswording als dé grote spirituele opdracht. In het hier en nu willen we de betekenis van die opdracht ervaren. Bewustzijn stelt ons in de gelegenheid om optimaal mens te zijn. Met dit bewustzijn gaan we op zoek naar ons thuis, naar onze bron, naar een plaats, een stad, een land waar we spiritueel onder dak zijn. Zo vinden wij de weg naar onze humaniteit, naar de bron van liefde waaruit we voortkomen.

Bevrijding

In de verhalen van de grote tradities in de universele religie van de liefde draait het steeds om de erkenning van het feit dat we als bevrijde mensen mogen leven en dat we daarom ook kunnen meewerken aan de bevrijding van alle levende wezens, mensen en dieren.

Respect

De religie van de liefde is ‘gepraktiseerde eerbied voor het leven’. Deze eerbied geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren, voor heel de aarde. Ze heeft een kosmische reikwijdte. We brengen de lichamelijke, geestelijke en sociale integriteit van elk schepsel tot uiting in ons gedrag.

Compassie

Compassie (mededogen) vormt de basis van alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds wordt op ons het appel gedaan om alle andere levende wezens te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Opstaan

We leven in een wereld die niet overeenstemt met onze innerlijke waarden en normen.  Het visioen van een harmonieuze, liefdevolle wereld betekent ook een profetisch opstaan tegen pijn, verdriet en lijden, armoede, uitbuiting en oorlog. In plaats van zwijgend toe te zien, verheffen we onze stem en engageren wij ons in concreet gedrag tegen alle onrecht en geweld, tegen alles wat deze wereld verscheurt en vernietigt.

Heelwording

Overal wachten mensen, dieren, planten en situaties op heelwording. De liefde nodigt ons uit op zoek te gaan naar ons spirituele thuis. Op zoek te gaan naar mensen die samen met ons, scheppend en bevrijdend, willen werken aan de realisering van het gedeelde verlangen naar recht, vrede, heelheid. In ons engagement vinden we de weg naar ons oorspronkelijke bewustzijn, onze authentieke wensen en verlangens, onze waarachtige identiteit.

Creatie

De liefde daagt ons uit om samen als scheppende mensen een ideale, liefdevolle en duurzame wereld te creëren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. In deze wereld komen wij tot ons volle potentieel als mensen die niet alleen zichzelf en elkaar maar alles wat leeft waarderen. Dat leidt tot een duurzame wereld die beantwoordt aan onze gemeenschappelijke waarden en normen, aan ons gemeenschappelijk harts-verlangen naar liefde, verbondenheid en openheid.

Bestaansverheldering

De religie van de liefde vraagt ons om geworteld in het leven te staan, met een helder zicht op ons eigen bestaan en dat van anderen. Met dat heldere zicht opent ons hart zich voor wat ons – in bezinning en ontmoeting – kan inspireren om samen bij te dragen aan een mooie, liefdevolle, menswaardige en duurzame wereld.

Het manifest kan ondertekend worden op www.kieshetleven.nl.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.