Twee dingen vooropgesteld: a. Dergelijk gedrag moet niet getolereerd worden. Ouders, onderwijs, vluchtelingenbeleid en de moslimgemeenschap zelf kunnen niet genoeg signalen afgeven dat we zo niet met elkaar omgaan. Juist ook niet vanuit de veel geroemde gastvrijheid van de islam zelf. b. Wat ik in mijn columns vooral ten positieve genoemd heb, is de mystieke kant van de islam, die niet alleen het soefisme kenmerkt maar waarvan de hele islam is doortrokken. Het buigen voor Allah zou ik zelf vertalen als “huiver voor het mysterium tremendum”: een heilzame gemoedsgesteldheid.

Dit laatste zie ik als een gespreksopening, een kans tot verbinding. Maar dat maakt mij niet blind voor de ontsporingen in de huidige islam.

Virus
Het is mijn indruk dat de meeste mensen wel iets van Godsbesef hebben. Sommigen doen er niets mee of verdringen het zelfs. Anderen laten het sluimeren tot nader order. Weer anderen koesteren en ontwikkelen het tot een ‘geloof’. Dat geloof gedeeld met anderen en in afspraken vastgelegd leidt tot een religie.

Tot zover is er niets aan de hand, ware het niet dat religies het virus van waarheidsclaim en verabsolutering in zich dragen, wat kan ontaarden in dwang en agressie. Er is geen religie die daaraan ontkomt, ook de op het oog meest vreedzame niet. Het was een hindoe die Ghandi vermoordde. En de boeddhisten in Myanmar verstoren op akelige wijze het beeld dat wij doorgaans van het boeddhisme hebben. Over het geweld van andere godsdiensten, met name het christendom, hoef ik niet uit te weiden.

Toch vrees ik – nu mijn lezer aanziend – dat de islam extra vatbaar is voor dit virus. Vragenderwijs zoek ik naar een aantal redenen, zonder een analyse te pretenderen. Kunnen we hierover het gesprek voeren?
Ook om de ergernis en de angst van de Wilders-aanhangers recht te doen…

Vatbaarheid van de islam
De islam is een heldere, eenvoudige godsdienst. Geen ingewikkelde dogmatische constructies zoals Drie-eenheid, veelgodendom etc. Dat verklaart haar aantrekkingskracht, maar vergroot dat ook niet het gevaar van letterlijkheid – en daarmee waarheidsclaim?

Waar de andere godsdiensten enige ingebouwde zelfrelativering lijken te bevatten – zoals Jezus en Boeddha, die regelmatig van zichzelf vandaan wijzen – lijkt de islam dat zelfkritische te ontberen. Wil iemand mij het tegendeel bewijzen? Graag…

Verder: de heilige geschriften van hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en christendom zijn in eeuwen gegroeid, in verschillende genres en stijlen, door meerdere auteurs geschreven en daarom veelkleurig en vol innerlijke tegenspraak. De Koran is in veel korter tijdsbestek ontstaan, bevat minder ‘kleuren’ en wordt toegewezen aan één auteur, feitelijk Allah zelf. Het Schriftgezag lijkt me veel directer en dwingender dan bij de andere heilige teksten.

Bemoeilijkt dat niet in hoge mate een mensvriendelijker lezing?

Ten slotte: ik denk dat Amerika hier ook voor iets tussen zit (om het maar eens op z’n Vlaams te zeggen). Juist in de regio’s van de islam blijven de VS dat rare, onbeschaamde ‘God bless America’ van de toren blazen. Dat praat de wandaden van IS niet goed, maar in de keten van oorzaak en gevolg heeft dat ongelooflijke haat gezaaid…

Franciscus van Assisi
Nu zal mijn lezer wellicht vinden dat ik nog steeds te vriendelijk en te naïef ben, maar ik zie heus wel de grimmige kant van de huidige islam. Toch kies ik bewust voor de weg van Franciscus van Assisi.

In zijn tijd, de tijd van de kruistochten, botsten islam en christendom op nog gruwelijker wijze dan nu de radicale islam en het Westen. Franciscus echter zag de moslims niet als vijanden van Christus maar als broeders/zusters in God.

Hij benaderde hen vanuit zijn eigen hoogste waarden: bescheidenheid, soberheid en vriendelijkheid. Ik blijf geloven in de waardigheid daarvan.

Wim Jansen is schrijver en theoloog. Tot zijn emeritaat was hij predikant van de Vrijzinnig Hervormden in Delft en de Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Begin november verscheen zijn dichtbundel ‘Zingen aan de Styx’. Voor meer informatie: www.wimjansen.nu. Andere columns van hem zijn hier te vinden.

WIM JANSEN DSC00988 uitsnede

Wim Jansen

Theoloog, schrijver en dichter

Tot zijn emeritaat in 2015 was Wim Jansen (1950) predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. En hij …
Profiel-pagina
Al 51 reacties — praat mee.