Op deze site vindt u geen kant en klaar recept voor een Nieuw Wij, wel veel inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat daarvoor nodig is. We vragen het aan mensen op straat, in buurten, aan jongeren, aan lager- en hoger geleerden, aan bekende en minder bekende Nederlanders. Mensen en hun initiatieven, waarvan je niet wist dat ze bestonden, komen in beeld. En ook diegenen die sceptisch tegenover een Nieuw Wij staan krijgen een stem.

Hoe doen we dat?

 • Door hoogwaardige artikelen, columns, interviews op Nieuwwij.nl te publiceren en zo betrouwbare informatie en kennis over onszelf en ‘de ander’ te bieden.
 • Door best practices te laten zien en zo aan een genuanceerdere berichtgeving over culturen, religie(s) en levensbeschouwingen in Nederland bij te dragen.
 • Door deelnemers aan het onderwijs positief te leren omgaan met verschillen, en ze, als het niet anders kan, verantwoord te laten clashen.
 • Door jonge professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid te trainen hoe zij met elkaar en hun verschillen kunnen omgaan en zo hun verscheidenheid als meerwaarde ontdekken.
CRD26

Nieuw Wij in 2022

Nieuw Wij is vernieuwd! Lees hier meer over de leukste en nieuwste ontwikkelingen.

Post- en bezoekadres

Stichting Nieuw Wij houdt kantoor aan de Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP in Amsterdam.
KvK 59644168
RSIN-nummer:853585222

Doelstelling

Nieuw Wij wil de verschillen verbinden en bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Dit doet Nieuw Wij door actuele maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te agenderen en daarbij de juiste vragen te stellen, zowel via ons online platform als in het aanbod van onze diensten.

Uitgangspunten

Nieuw Wij heeft twee hoofdactiviteiten:

 1. Het onderhouden van multimediale platform Nieuwwij.nl waarin een schat aan artikelen, interviews, video’s en informatie te vinden is over het leggen van verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij.
 2. Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten over diversiteit en de dilemma’s in een cultureel en levensbeschouwelijk diverse samenleving. Hiervoor gebruikt de stichting de labels Nieuw Wij Academy en Nieuw Wij Lab.

Financiën

De financiële middelen van de stichting komen voort uit:

 • opbrengsten van de activiteiten van de stichting, hieronder valt ook de eventuele verkoop van boeken en artikelen;
 • erfstellingen, legaten en schenkingen;
 • subsidies van overheidswege;
 • inkomsten door fondsenwerving;
 • inkomsten door sponsoring;
 • revenuen van het vermogen;
 • eventuele andere baten.

Aangezien de Stichting Nieuw Wij tot en met 31 december 2016 als ‘Project W!J’ onder de financiële verantwoording viel van de Stichting DSTS, heeft de stichting geen eigen jaarrekening over 2016 en eerdere jaren. De financiële afrekening van Project W!J is hier in te zien.

Zie ook > Onze Partners

Stichting Nieuw Wij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).ANBI

Bestuur

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

 • prof. dr. Manuela Kalsky – voorzitter
 • drs. Ida Overdijk – secretaris
 • dhr. dr. George Gelauff – penningmeester
 • dhr. Geert van Rumund – bestuurslid
 • dhr. Soerish Jaggan MA – bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen een vergoeding voor reëel gemaakte onkosten die direct verband houden met hun bestuurswerk. Zij ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van recente activiteiten

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag worden diverse ontwikkelingen uit het voorbije jaar toegelicht. Voor 2019 en verder zijn de belangrijkste doelen: het doorontwikkelen van de website, het ontwikkelen van diensten voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven en het bouwen aan een nieuwe community en de verdere verzelfstandiging van Nieuw Wij.

Gedragscode

Nieuw Wij onderschrijft als gedragscode de Code Diversiteit & Inclusie van de Nederlandse culturele en creatieve sector:
https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/04/Code-Diversiteit-Inclusie.pdf

Het team van Nieuw Wij

De organisatie van Nieuw Wij bestaat uit een stichtingbestuur, een programmateam, een redactieteam en adviseurs/trainers voor onderwijs, overheid en bedrijven. Het stichtingsbestuur is voorgezeten door Manuela Kalsky.