Functie:

In samenwerking met de diaconale en andere kerkelijke verbanden van de kerken en andere geloofsgemeenschappen gestalte geven aan de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschappen voor de samenleving van vandaag: aanwezig en actief zijn waar nood is en samen met anderen helpen deze te voorkomen en misstanden op te heffen. Het projectplan Activerende Aanpak Armoede (A3) is richtinggevend. Er wordt samengewerkt met diaconale werkgroepen, pastores, predikanten en andere kerkelijk werkers, PCI’s, andere geloofsgemeenschappen, welzijnswerk, wijk- en gebiedsteams en overheid.

Aantal uren:

8 (0,22 fte) per regio (zie onder) bij aanvang van de functie. De functie kan uitgroeien; het project loopt in eerste instantie tot eind 2019.

Concrete taken:

– Sociale problemen opsporen door presentie bij kwetsbare mensen en door aanwezig te zijn op plaatsen in het werkgebied waar kwetsbare groepen zich bevinden.
– Het werken vanuit netwerken van diaconale vrijwilligers, pastores, predikanten, huisartsen, scholen, overheden, instellingen voor zorg en welzijn etc.
– Het opzetten en/of ondersteunen van een interkerkelijke of interlevensbeschouwelijke kerngroep voor diaconie/IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) of andere vormen van samenwerking, en het begeleiden van het proces van verdergaande samenwerking op sociaal terrein van de geloofsgemeenschappen.
– Het activeren, scholen en ondersteunen van mensen bij het concreet handen en voeten geven aan de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
– Het aansluiten bij bestaande (boven)lokale, provinciale platforms zoals De Arme Kant van Fryslân en overige organen.

Functie-eisen:

– Theologische of godsdienstwetenschappelijke opleiding met agogische kennis of ervaring, danwel agogische opleiding met theologische, godsdienstwetenschappelijke of kerkelijke kennis of ervaring;
– Affiniteit met en actieve betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap, met name bij het werkveld diaconie;
– Bekendheid met armoedeproblematiek en sociale wetgeving, of bereidheid zich daar in te laten (bij-)scholen.
– Woonachtig in of nabij een van de vier werkgebieden. Het betreft de regio’s rond Leeuwarden, Dongeradeel, de Friese Meren en Stellingwerven/Heerenveen.

Aanstelling:

Detachering of aanstelling bij Solidair Friesland. Invulling wordt in overleg vastgesteld.

Aanstellingsduur:

De aanstelling geldt voor een jaar. Na evaluatie kan de arbeidsovereenkomst met een jaar worden verlengd. Voor de functie geldt de wettelijke proeftijd van 2 maanden.

Werksituatie: wordt in overleg met lokale partners in het werkgebied gerealiseerd.

Reageren voor 1 december 2017. Contactpersoon: Jan Bosman, jbosman@solidairfriesland.nl, 058-2130046. Zie onder een toelichting op het project. Het projectplan is op te vragen via de websites van Solidair Friesland www.solidairfriesland.nl en de PKN www.pkn.nl.

TOELICHTING:

A3-project: Activerende Armoede Aanpak.

Aanleiding en context In het diaconale vrijwilligerswerk klinkt nog geregeld de verzuchting. ”We willen wel iets aan armoede doen, maar ‘we zien ze niet’, ‘ze komen niet’ of zelfs ‘we hebben ze niet’. De afgelopen jaren heeft Solidair Friesland een methode ontwikkeld, waarmee mensen in armoede in beeld zijn gekomen. Deze methode blijkt te werken. In de regio’s rond Bolsward en Sneek is hiermee ervaring opgedaan. Deze ervaringen leren dat vele mensen zich herkennen in de methode en de wederkerige benaderingswijze. De proef met deze methode heeft laten zien dat het mogelijk is om met de meest kwetsbare groepen sociale initiatieven te ontwikkelen. Er worden mensen bereikt, die ook aandacht nodig hebben van het overheid en hulpverlening, maar die doorgaans niet of niet meer door reguliere hulpverlening of welzijnswerk worden bereikt.

Enkele voorbeelden:
– Kledingbank, waarbij het niet ‘sec’ om de kleding gaat, maar om het contact, een gesprek.
– Ontmoetingscentrum
– Tuinproject
– Projecten rond Kinderen uit ARmoede (KAR) – Budgetmaatjesproject
– M25: maatschappelijke projecten door jongeren
– Maatjesprojecten b.v. met mensen met een verstandelijke beperking
– Activiteiten met vluchtelingen.

De A3-methode werkt. Zowel voor de ‘doelgroep’, de vrijwilligers, de kerken, de hulpverlening en de overheid. Ook andere Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s), diaconieën en kerkelijke en religieuze verbanden (zoals de moskeeën en hindoe-organisaties) zouden deze aanpak kunnen ontwikkelen, waardoor een nog groter bereik mogelijk wordt om armoede te bestrijden en kwetsbare groepen te activeren. Solidair Friesland en het PKN-M.A.-werk ondersteunen daarbij. De M.A.-organisaties van Solidair Friesland en van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) hebben tijd en budget gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de A3-aanpak in Fryslân. Het projectplan is in overleg met de Arme Kant van Fryslân verder ontwikkeld en voor financiering ingediend bij de provincie Fryslân. Deze heeft daarvoor voor de periode 2017-2019 subsidie beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de geslaagde pilot-projecten rond de kernen Bolsward en Sneek hebben Solidair Friesland en de PKN-M.A.-instelling de intentie op hun samenwerking dit terrein uit te bouwen. Het doel is om 4 andere Friese regio’s projecten voor A3 te ontwikkelen. De projecten worden van onderaf via de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s en diaconieën) en andere kerkelijke verbanden ontwikkeld, waardoor honderden personen maatschappelijk actief worden voor de actieve bestrijding van armoede.

Een belangrijk kenmerk is de wederkerige benadering in de ontwikkeling van deelprojecten: de betrokkenen uit de doelgroepen van kwetsbare burgers bepalen de doelstellingen en werken samen met andere vrijwilligers aan de projecten van maatschappelijke activering.

Verantwoordingslijnen en overleg: De beroepskracht woont het teamoverleg van projectwerkers van het A3-project. De beroepskracht rapporteert halfjaarlijks via de plaatselijke of regionale kerngroep/IDO. Via de plaatselijke of regionale kerngroep/IDO wordt gerapporteerd aan de provinciale stuurgroep. Daarin zijn Werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering wordt geboden door of via Solidair Friesland.

Coördinatie:
Solidair Friesland
Bonifatiusplein 21a
8911 JT Leeuwarden
058-2130046
jbosman@solidairfriesland.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

U kunt ons bereiken via de onderstaande links. Mocht u zelf willen publiceren op Nieuw Wij, stuur dan uw bericht per mail op, of maak …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.