De PKA bestaat uit 18 wijkgemeenten en een stedelijke organisatie (Kerkelijk Bureau).  De wijkgemeenten hebben allen hun eigen bestuur in de vorm van een wijkkerkenraad, waarvan een aantal wijkkerkrentmeesters deel uitmaken.

Overkoepelende zaken worden behartigd door de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en hun Moderamen resp. Dagelijks Bestuur. Het Kerkelijk Bureau verleent diensten en coördineert.

De penningmeester is lid van:

 1. het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters
 2. het Moderamen van de Algemene Kerkenraad

De PKA kent bijna 3000 betalende leden. De exploitatie bedraagt op jaarbasis circa € 6 miljoen.

De financiën zijn voor een deel gecentraliseerd, er is een centrale boekhouding en jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen worden van de PKA worden centraal opgesteld op basis van door de wijkgemeenten aangeleverde gegevens. Betalingen gebeuren voor een klein gedeelte door de wijken en voor het grootste gedeelte door de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau.

De PKA is geregistreerd als een ANBI instelling.

Vereisten voor het vervullen van de functie van penningmeester:

 • Lid en ambtsdrager zijn/worden in één van de wijkgemeenten van de PKA
 • Bereidheid om als vrijwilliger veel tijd te steken in de functie
 • Bereidheid om binnen het kerkbestuur de verantwoordelijkheid te dragen voor de financiële exploitatie van het totaal van de achttien wijkgemeenten die de PKA vormen en voor het optimale beheer van het vermogen en daarbij ook initiatieven te ontplooien voor verbeteringsprocessen.
 • Kennis van en ervaring met professioneel institutioneel beleggen. Er is een beleggingscommissie, bestaande uit externe leden, die de penningmeester van advies dient.
 • Kennis van wettelijke en maatschappelijke eisen die samenhangen met verantwoord vermogensbeheer.
 • Kennis en ervaring met de hoofdlijnen van de financiële administratie van een gedecentraliseerde organisatie met relatief veel budgethouders en veel en diverse crediteuren en het kunnen aansturen van de afdeling Financiën van het Kerkelijk Bureau..
 • Kennis en ervaring met het opstellen van jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen en bekendheid met aan jaarrekeningen gestelde wettelijke en maatschappelijke eisen.
 • Kennis en ervaring met het beoordelen van investeringsaanvragen en projectvoorstellen.
 • Ervaring met en sensitiviteit voor werken met vrijwilligers.

Voor verdere informatie kunt u zich (i.v.m. de vakantieperiode) vanaf 28 augustus a.s. wenden tot de heer Redmer Kuiken, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het college voor kerkrentmeesters, telefoonnummer 06-53800119.

Uw belangstelling voor deze functie kunt u vóór 17 september a.s. kenbaar maken middels een motivatiebrief met CV via de e-mail aan: hr@protestantsamsterdam.nl.

Nog geen reactie — begin het gesprek.