De Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA is een netwerkorganisatie, waarin vrouwen van verschillende levensbeschouwingen en religies betrokken willen zijn bij de interreligieuze dialoog. Sinds mei 1998 is zij actief met het organiseren van bijeenkomsten voor vrouwen van verschillende religies en levensbeschouwingen.

Het doel is om in een informele sfeer met elkaar in gesprek te komen over persoonlijke ervaringen, opvattingen en gevoelens, die samenhangen met de levensbeschouwelijke en religieuze tradities. Oprechte belangstelling voor elkaar staat centraal. Respect en eerbied voor persoonlijke opvattingen en zienswijzen en veiligheid in de groep zijn daarbij essentieel. De Vrouwengroep wil op kleine schaal een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door in onze huidige multiculturele samenleving meer met elkaar dan naast elkaar te leven. Samen op zoek naar het gemeenschappelijke levensdoel, verdiepen in en kennis vergroten van religieuze tradities, levensopvattingen, spiritualiteit en zingeving. Dit kan tot verdieping van eigen beleven leiden en kunnen redenen tot vooroordelen worden weggenomen. We hopen daarmee, dat vrouwen met meer zelfvertrouwen deelnemen aan onze snel veranderende samenleving.

Opzet
De bijeenkomsten vinden plaats op steeds wisselende locaties, in moskeeën, synagogen, tempels en kerken. Dit vormt een waardevolle toevoeging aan de bijeenkomsten. Zo ontstaat een gevoelsbeeld van telkens een andere religie of levensbeschouwing. De gesprekken vinden plaats in een neutrale ruimte.
Bij iedere bijeenkomst staat een voorbereid gespreksthema centraal. Aan het gesprek gaat eventueel een inleiding vooraf, verzorgd door één of meerdere spreeksters, uit zoveel mogelijk verschillende geloofs- of levensovertuigingen. Ook het samen bijwonen van diverse (gebeds)diensten behoort tot de activiteiten van de Vrouwengroep. Zo is er een bezoek gebracht aan verschillende religieuze activiteiten, die in de gebedshuizen in de Amsterdamse Pijp plaatsvinden. Er zijn contacten met vrouwengroepen uit Frankfurt am Main in Duitsland en Birmingham in Groot-Brittannië«.

Ontmoetingsdagen
Naast bovengenoemde bijeenkomsten organiseert de Amsterdamse Vrouwengroep sinds 2003 – samen met de Stichting Islam & Dialoog en de National Council of Jewish Women Nederland – vrouwenontmoetingsdagen. Incidenteel werken andere (Amsterdamse) vrouwenorganisaties mee. Tijdens deze ontmoetingen gaan vrouwen uit Amsterdam en omstreken met elkaar in gesprek over identiteit en samenleving met daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals vooroordelen, discriminatie en levensdoel. Er wordt samen gegeten van door de vrouwen zelf meegebrachte gerechten. Er wordt veel gepraat en muziek gemaakt. De dag wordt afgesloten met een meditatief moment.

Organisatie
De Amsterdamse Vrouwengroep heeft een kerngroep, die momenteel bestaat uit 9 vertegenwoordigsters van de grote godsdiensten en levensbeschouwingen: Islam, Bahá’í­, Rooms Katholiek, Doopsgezinde Gemeente Nederland, Apostolisch Genootschap, Hindoeïsme, Jodendom en Boeddhisme. De taak van de Kerngroep is:
Het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van nieuwe ideeën. Bovendien wordt naar nieuwe mogelijkheden gezocht om zoveel mogelijk vrouwen van verschillende levensbeschouwingen en religies en niet religieuze vrouwen met elkaar in contact te brengen. De RLRA en de Vrouwengroep geven één keer in de maand een nieuwsbrief uit, die u kunt teruglezen op onze website: www.amsterdamsevrouwengroep.nl . Op deze website kunt u zich tevens abonneren op deze nieuwsbrief.

De vrouwenontmoetingsdagen worden gefinancierd door de gemeente Amsterdam, het Skanfonds en Kerk & Wereld. De Amsterdamse Vrouwengroep van de RLRA wordt structureel financieel gesteund door het Haëllafonds. Uw gift is altijd welkom op girorekening: 9674548 t.n.v. stg raad v levnsbesch & religies vrouwengroep

Contactinformatie:
Website: www.amsterdamsevrouwengroep.nl
Contactpersoon: Mevr. Ank Veenstra
Tel.: 020 6949647
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.