Het Etty Hillesum Centrum wil een ontmoetingscentrum zijn waar voor alle mensen ongeacht geloof, overtuiging, nationaliteit, culturele- of etnische afkomst activiteiten worden georganiseerd die zijn gericht op verdraagzaamheid en vrijheid van denken en handelen. Daarbij vormen de dagboeken, brieven en de persoonlijke geschiedenis van Etty Hillesum de centrale inspiratiebron.

Subdoelstellingen
Op grond van de centrale doelstelling streeft het Etty Hillesum Centrum de volgende subdoelstellingen na:
1. Het lezen van het werk van Etty Hillesum
2. Het bestuderen van het werk van Etty Hillesum vanuit zijn actuele waarde voor vraagstukken over verzet, vrijheid, verdraagzaamheid, respect, rechtvaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.
3. Het bestuderen van relevante historische thema´s, w.o. de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Deventer.
4. Het signaleren van en aandacht schenken aan verschijnselen als racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en antisemitisme zowel in de huidige tijd als in het verleden.
5. Het organiseren van activiteiten vanuit de centrale doelstelling, zoals:
a. sociaal-culturele activiteiten
b. het ontwikkelen en organiseren van educatieve activiteiten.

Middelen
Het Etty Hillesum Centrum tracht zijn doelstellingen te bereiken met de volgende middelen (niet limitatief):
1. voorlichting: folders, documentatie-en studiecentrum, website
2. educatieve programma´s (voor jongeren en volwassenen)
3. lezingen (o.a. ´Verhalen van ver´, kennismaking andere culturen)
4. tentoonstellingen en presentaties over specifieke thema´s
5. permanente tentoonstelling over het leven van Etty Hillesum en geschiedenis van de Deventer joodse gemeenschap
6. workshops
7. muziekvoorstellingen
8. vertonen van films en documentaires
9. toneelvoorstellingen
10. discussiebijeenkomsten en dialoog tussen vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en culturen
11. studiebijeenkomsten
12. het doen van (historisch) onderzoek
13. rondleidingen
14. stadswandelingen, het organiseren van de joodse wandeling
15. samenwerking met andere instellingen gericht op integratie en tolerantie
16. activiteiten gericht op integratie van verschillende bevolkingsgroepen in Deventer en omgeving.

Nog geen reactie — begin het gesprek.