De stichting FOW stelt zich ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van wederzijds begrip en respect. Hiertoe tracht zij kennis over de culturele, wereldbeschouwelijke en wijsgerige tradities in oost en west over te dragen en hiertussen begrip te bevorderen en een dialoog op gang te brengen.

Uitgangspunt van FOW is dat ‘waarheid’ in vele gedaanten komt en niet het exclusieve bezit is van één traditie. Tevens gaat zij ervan uit dat de oosterse en westerse tradities ingebed liggen in en gênant zijn op concrete stileringen van het leven of ‘ways of life’ en dat beide – levensstijl en wijsgerige reflectie hierop – onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een poging vormen antwoord te geven op existentiële vragen.

Op deze wijze wil FOW tegemoet komen aan de behoefte van steeds meer mensen, ook jongeren, aan een wereldbeschouwelijke verbreding en existentiële verdieping.
De stichting is levensbeschouwelijk neutraal.

FOW tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van cursusdagen en -cycli, het uitgeven van (les)materiaal, en het bevorderen van de beoefening van de vergelijkende c.q. interculturele filosofie.

Contactinformatie:
Postadres: Dodeweg 8, 3832 RD Leusden
Website: www.filosofie-oostwest.nl
Contactpersoon: Dhr. André van der Braak
Tel.: 033 4227202
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.