De Islamitische Stichting Nederland is opgericht in 1982, met vijf aangesloten afdelingen. Zij stelde zich tot doel om een eigens structuur te creëren die bijdraagt aan de integratie van de Turkse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. In de afgelopen twintig jaar is de Islamitische Stichting Nederland uitgegroeid tot een bloeiende, landelijke organisatie.

Reden oprichting
De diversiteit aan nationaliteiten en culturen is geen reden voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. Dit is het uitgangspunt van de heilige religies zoals Islam, Jodendom en Christendom. Tegelijk wordt dit uitgangspunt ook ingegeven door het gezonde verstand.

Dit vraagt van ons dat we met elkaar in gesprek treden op basis van onze rationele uitgangspunten, die we ook weerspiegelt zien in de boodschap van de Koran, de Thora, en de Bijbel.

Met dit doel is de Islamitische Stichting Nederland opgericht. In haar statuten bepleit zij dat de Turkse gemeenschap zich oriënteert op haar nieuwe omgeving en dat er wederzijds respect tot stand komt tussen de Nederlanders en de Turken.

De Islamitische Stichting Nederland vervult een brugfunctie tussen de moslims en de multiculturele samenleving; dit is de essentie van al haar activiteiten.

Interreligieuze dialoog
De Islamitische Stichting Nederland hecht groot belang aan de dialoog met pastoors en dominees. Het is voor het maatschappelijk welbevinden van onze achterban van groot belang om kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerkingsvormen aan te gaan.

Op basis van deze gedachte heeft de Islamitische Stichting Nederland in 1996 samen met de Raad van Kerken een bijeenkomst georganiseerd met 115 pastoors en dominees en 116 imams.

Vervolgens is in maart, weer in samenwerking met de Raad van Kerken, een tweedaags symposium georganiseerd voor de islamitische en christelijke geestelijken. Bij deze gelegenheid is de basis gelegd voor een intensieve structurele samenwerking.

Contactinformatie:
Website: www.diyanet.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.