IWFT Vrouwennetwerk Theologie is een landelijke organisatie van en voor studentes, docentes en onderzoeksters theologie en vrouwen werkzaam op kerkelijk en/of maatschappelijk terrein voor wie het vrouwennetwerk theologie van belang is. Het IWFT Vrouwennetwerk Theologie biedt een plaats waar theologisch geschoolde of zich scholende vrouwen elkaar kunnen ontmoeten voor uitwisseling, ondersteuning en stimulering.

Doel van IWFT is de ontwikkeling van vrouwenstudies theologie binnen en buiten de universiteit bevorderen en het kritisch reflecteren op machtsverhoudingen in kerkelijke en maatschappelijke structuren. Tot slot wordt geprobeerd de posities van theologes binnen de diverse werkvelden te versterken

Welkom zijn vrouwen die theologie studeren, gestudeerd hebben of die op grond van haar werkzaamheden betrokken willen zijn bij het vrouwennetwerk theologie, van allerlei gezindtes. Het IWFT is oecumenisch van aard.

Om recht te doen aan de verschillende posities waar theologes in terecht kunnen komen is een aantal deelnetwerken ingericht: voor onderzoek, voor vrouwen met leidinggevende positie of eigen bedrijf, voor vrouwen die werkzaam zijn als pastor of predikant.

Geschiedenis
Op 12 juni 1976 is de IWFT opgericht door Fokkelien van Dijk-Hemmes en Catharina Halkes. De IWFT is ontstaan vanuit kritiek op androcentrische wetenschaps- en theologiebeoefening. Inmiddels zijn aan de diverse theologische faculteiten en universiteiten in Nederland plaatsen gecreëerd voor docentes vrouwenstudies theologie.

In Nijmegen is de bestaande leerstoel Feminisme en Christendom per 1 juli 2001 gewijzigd in de Catharina Halkes/Unie NKV leerstoel voor Religie en Gender; prof.dr. Maaike de Haardt. In Utrecht is sinds 1999 de bijzondere leerstoel Vrouwenstudies Theologie gevestigd: prof.dr. Anne-Marie Korte. In Leiden is in 2001 prof.dr. Kune Biezeveld tot persoonlijk kerkelijk hoogleraar vrouwenstudies benoemd.

En in Brazilië heeft prof.dr. Lieve Troch een aanstelling als hoogleraar feministische studies in de religiewetenschappen (estudos feministas em ciencias da religiao) aan het Oecumenisch postgraduate instituut van de methodistische universiteit te Sao Paulo (IEPG-instituto ecumenico de posgraduacao- van de UMESP-universidade metodista de Sao Paulo). Deze leerstoel wordt betaald door de SOW-kerken.

Contactinformatie:
Bezoek- en postadres: Universiteit Utrecht, Fac. Godgeleerdheid, Heidelberglaan 2, kamer 1309
3584 CS Utrecht
Tel. 030 253 1839 (woensdag)
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.