De Katholieke Raad voor Israël (KRI) houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. Dat het christelijke geloof een joods hart heeft, blijft voor veel mensen een onwennig gegeven.

Toch is de ontmoeting met het jodendom als levende godsdienst een ‘eye-opener’. Het geeft een nieuwe kijk op het eigen geloof en leert respect te hebben voor dat van de ander. De KRI werkt er daarom aan de kennis van het jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving (foto: ritueel rond bar-mitswa).

Ontstaan van de KRI
De Katholieke Raad voor Israël is in 1951 opgericht. Sommige oprichters hielden zich al voor de Tweede Wereldoorlog bezig met de relatie tussen het jodendom en de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bogen zich over de vraag wat het bestaan van het joodse volk voor de Kerk en voor de katholieke theologie betekende. Maar de echte aanzet tot de oprichting van de Katholieke Raad voor Israël werd gegeven na de moord op zes miljoen joden (de Sjoa) tijdens de Tweede Wereldoorlog en de stichting van de staat Israël in 1948. De Sjoa had een grote schok teweeg gebracht. Groepen christenen, ook binnen de katholieke Kerk, vroegen zich af hoe deze misdaad in christelijk Europa had kunnen gebeuren. Waren anti-joodse tendensen in de theologie en de kerken zelf niet op een of andere manier een voedingbodem geweest voor het antisemitisme van de Nazi’s? De stichting van de staat Israël 1948 wierp weer nieuwe vragen op over het wezen van het jodendom en de verhouding tussen joden en christenen. In de loop der jaren heeft de Katholieke Raad voor Israël zich ontwikkeld tot dé rooms-katholieke instantie voor dialoog met het jodendom in Nederland. Sinds 1994 is hij daarom een officieel kerkelijk adviesorgaan.

Wat doet de KRI?
Om gestalte te geven aan zijn doelstellingen ontplooit de KRI verschillende activiteiten:
– het verzorgen van publicaties, waaronder een informatieblad, Kroniek, een reisgidsje met aandacht voor de relatie jodendom-katholieke kerk, brochures over liturgie en praktisch werkmateriaal;
– het onderhouden van contacten met joodse instellingen en met andere dialoog-instellingen in Nederland en daarbuiten;
– het volgen van de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen wat betreft de relatie met het jodendom en de positie van de joden in Nederland;
– het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan de Nederlandse bisschoppen ten aanzien van de relatie met het jodendom.
– het aanbieden van materiaal voor parochies om actief aan de slag te gaan
– het uitgeven van de eigen periodiek ‘De Kroniek’
– het onderhouden van het project ‘De Dag van het Jodendom’.

Contacinformatie:
Bezoekadres: Biltstraat 121 in Utrecht
Postadres: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht
Website: www.kri-web.nl
Contactpersoon:
Tel.: 030 2326931 / 030 2326925
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.