De stichting NMR stelt zich als samenwerkingsverband van autonome landelijke moslim-organisaties ten doel de bevordering van de islam en de belangenbehartiging van moslims en moslimgroeperingen binnen de Nederlandse samenleving, het bevorderen dat de islam een gelijkwaardige plaats inneemt naast het jodendom, christendom en humanisme in de Nederlandse samenleving, en het bevorderen van de ontplooiing en de emancipatie van moslims, als individuen en als groepen, met het oog op hun integratie en functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Als visie zou kunnen:
1. De aangesloten organisaties bij de Nederlandse Moslimraad zijn soennitisch.
2. De samenwerking tussen de organisaties richt zich op de positie van de islam en de moslims in de Nederlandse samenleving zonder inmenging van buitenaf.
3. De samenwerking geschiedt op basis van een principiële eerbiediging van de democratische rechtsorde en de beginselen waarop deze berust, te weten de scheiding van Kerk en staat en de rechten van de mens, vrijheid en tolerantie.
4. De samenwerking geschiedt tussen zelfstandige en autonome organisaties, hetgeen betekent dat de betrokkenen onafhankelijk zijn van buitenlandse overheden.
5. De samenwerking tussen de moslimorganisaties geschiedt op basis van een principieel streven naar de emancipatie en participatie van moslimmigranten en de solidariteit met zwakkeren in de Nederlandse samenleving.
6. De samenwerking tussen moslimorganisaties onderling geschiedt op basis van tolerantie van elkaars standpunten.
7. De activiteiten van de stichting richten zich tevens op de emancipatie van moslimvrouwen en -jongeren.”

De NMR streeft ernaar op korte termijn (d.w.z. binnen enkele maanden) haar beleid ten aanzien van de voorwaarden voor het individuele NMR-lidmaatschap, de benoeming van omroepbestuursleden, de samenwerking met niet-soennitische organisaties, en haar standpunten ten aanzien van mensenrechten, conflictbeheersing en integratie in documenten vast te leggen en te publiceren.

Contactinformatie:
Website: www.nmronline.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.