Het OJEC is het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. In deze organisatie komen officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen (en daarnaast nog enige andere joodse organisaties) bijeen om te spreken over zaken van wederzijds belang.

Dat gebeurt met respect voor de identiteit van de ander, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De bij het OJEC aangesloten instellingen van joodse en van niet-joodse zijde beschouwen – naast religie en andere aspecten van het jodendom – de staat Israël als een fundamenteel element van de joodse identiteit.

Wat wil OJEC?
– OJEC wil een vertrouwensrelatie tussen joden en christenen bevorderen en hen inzicht geven in wat de ander beweegt.
– OJEC wil door middel van zowel in- als extern overleg oplossingen aandragen voor problemen in de relatie tussen joden en christenen.
– OJEC wil meewerken aan het afbreken van vooroordelen.
– OJEC wil alert reageren op de gevaren van anti-judaïsme en antisemitisme.
– OJEC wil een centrum van informatie zijn wat betreft de relatie tussen joden en christenen.

Wat doet OJEC?
– OJEC organiseert lezingen, conferenties en regionale bijeenkomsten. Een reeks van brochures, uitgegeven op A5-formaat, vormt de neerslag van de op deze bijeenkomsten gehouden voordrachten en discussies. Deze zijn via de website te bestellen.
– OJEC reageert alert op gevallen van anti-judaisme en antisemitisme en neemt in een aantal gevallen contact op met betrokken partijen.
– OJEC heeft speciaal voor het onderwijs aan jongeren van 8 tot 14 jaar een leer- en lesboek over jodendom ontworpen, getiteld: Van matzes, mitswes en mezoezes. Dit boek op A4-formaat wordt door ons bureau verkocht, maar is ook verspreid bij opleidingen voor onderwijzers en leraren teneinde die komende generatie docenten vertrouwd te maken met dit lesboek. Uit het boek mag voor onderwijs en catechisatie vrij worden gefotokopieerd.
– OJEC onderhoudt internationale contacten. Bestuursleden bezoeken o.a. bijeenkomsten van onze internationale koepelorganisatie, de International Council of Christians and Jews (ICCJ).
– OJEC heeft in 1998 het initiatief genomen voor een informele bijeenkomst van “kerkleiders”, waarbij enerzijds rabbijnen en bestuurders uit joodse kring aanwezig waren en anderzijds een ruime groep bisschoppen en bestuursleden van christelijke kerkgenootschappen en andere organisaties Een vruchtbare nadere kennismaking op hoog niveau die zeker voor herhaling vatbaar is. Daarnaast heeft – OJEC jaarlijks contact met de Raad van Kerken in Nederland voor een gesprek over actuele problemen of situaties.
– OJEC organiseert het Leren en Vieren weekend, een jaarlijks terugkerend ontmoetingsweekend dat wordt gehouden in het conferentieoord Mennorode.
– OJEC geeft OJEC Periodiek uit, een kwartaalblad met daarin een agenda en artikelen over aspecten van de joods-christelijke ontmoeting. De tekst van alle voorbije jaargangen zijn te vinden op de website.

Contactinformatie:
Website: www.ojec.org

Nog geen reactie — begin het gesprek.