Het Platform stelt zich ten doel een maatschappelijk klimaat te scheppen waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, elkaar meer leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven.

Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt wordt gevormd door (vertegenwoordigers van) maatschappelijke organisaties, geloofsgemeenschappen, scholen, gemeentelijke overheid en individuele personen.

Het Platform tracht haar doel te bereiken door:
– het uitwisselen van ervaring en kennis
– het ondersteunen en waar mogelijk faciliteren van activiteiten op het gebied van respectvol samenleven
– het zelfstandig organiseren van projecten/activiteiten terzake.

Intentieverklaring
De leden van het Platform Respectvol Samenleven hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking te formaliseren omdat:

  1. zij beseffen dat het project Respectvol Samenleven geen éénmalig maar een duurzaam karakter heeft;
  2. er door actief samen te werken en ervaringen uit te wisselen kennisoverdracht en methodiekontwikkeling ontstaan: samen sta je sterker;
  3. het Platform daardoor een instelling blijft met deelnemers die zich mede verantwoordelijk achten voor de activiteiten en daaruit voortvloeiende gevolgen.

Daarom verklaren ondergetekenden:

Dat partijen zich zullen inspannen tot:

  • het uitwerken van een activiteitenplan van het Platform Respectvol Samenleven en het bijdragen aan de uitvoering ervan, voor zover in hun mogelijkheden ligt
  • het onderling afstemmen van activiteiten en het uitwisselen van ervaring en kennis
  • het blijvend actief deelnemen aan Platformvergaderingen
Nog geen reactie — begin het gesprek.