De Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies is opgericht omdat Rotterdammers leven in een multiculturele en multireligieuze stad, waar alle religieuze of levenbeschouwelijke groeperingen op zichzelf genomen een minderheid zijn; elke groep met zijn eigen idealen en zijn eigen doelstellingen.

Dikwijls stonden deze groeperingen tegenover elkaar of leefden – in het beste geval – langs elkaar heen. Steeds vaker ontdekken wij dat deze onverschilligheid in strijd is met de hooggestemde idealen van elke groep afzonderlijk. Meer dan ooit is er behoefte aan levensbeschouwelijke en godsdienstige ontmoeting en samenwerking.

Activiteiten:
– Organiseren van religieuze en levensbeschouwelijke ontmoetingen.
– Onderstrepen van religie en levensbeschouwing als factor in de vorming van de multi-culturele samenleving.
– Onderhouden van contacten met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

Doelstelling:
1. Het bevorderen van de dialoog tussen levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in Rotterdam-Rijnmond op basis van respect voor de bestaande pluriformiteit.
2. Het bevorderen van de solidariteit tussen verschillende religies en levensbeschouwingen.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Het zelfstandig of tezamen met anderen opkomen voor belangen van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.
2. Het zelfstandig of tezamen met anderen optreden met wettige en doelmatige middelen tegen voorvallen die blijk geven van religieuze of levensbeschouwelijke intolerantie.
3. Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan plaatselijke overheidsinstanties en organisaties en aan particuliere organisaties en instellingen.

Contactinformatie:
Bezoekadres: geen
Postadres: Prinses Margrietlaan 19A, 3051 AN Rotterdam
Website: www.roravolere.nl
Contactpersoon: Dhr. Co Elshout
Tel.: 010-4220471
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.