Het SMN is de overlegpartner van de Nederlandse regering in het kader van de Wet Overleg Minderhedenbeleid (WOM) en maakt deel uit van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). In het LOM spreken de samenwerkingsverbanden van etnische minderheden met de regering over de beleidsvoornemens van de overheid ten aanzien van de integratie van minderheden.

Behalve met de landelijke overheid en politiek voert het SMN overleg met verschillende bestuurlijke organen en politieke en maatschappelijke organisaties in de Nederlandse samenleving. Het SMN streeft hierbij naar een optimale samenwerking met de andere LOM-samenwerkingsverbanden.

Activiteiten/netwerkvorming
Het SMN organiseert verschillende activiteiten ter ondersteuning van de netwerkvorming en organisatiegraad onder Marokkanen in Nederland. Het SMN organiseert bijvoorbeeld voor Marokkaanse zelforganisaties, sleutelfiguren, betrokkenen individuen een aantal malen per jaar expertmeetings en discussie- en netwerkbijeenkomsten over een actueel thema. Het doel hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaringen en het ontwikkelen van strategieën. Thema’s zijn bijvoorbeeld werkloosheid, schooluitval, ouderparticipatie, huiselijk geweld, partnerkeuze, sociale zekerheid, ouderen, vrouwenemancipatie en politieke participatie.

Projectontwikkeling en -uitvoering
Het opzetten, uitvoeren en coördineren van projecten is een belangrijke activiteit van het SMN. Hierin werkt het SMN vaak samen met andere samenwerkingsverbanden en organisaties. Projecten worden op eigen initiatief en in opdracht uitgevoerd. De projecten worden gefinancierd uit bijdragen van opdrachtgevers en/of met additionele subsidies van overheid en fondsen.
Recente voorbeelden zijn projecten rondom eergerelateerd geweld, de ontwikkeling van een organisatie van Marokkaanse ouderen, cultureel erfgoed en tegengaan van radicalisering.

Voorlichting
Het SMN is een goed geïnformeerde vraagbaak op het gebied van de positie van Marokkanen in Nederland. Het SMN geeft ook eigen informatiemateriaal uit zoals een nieuwsbrief, verslagen, brochures en boeken. Daarnaast is informatie te vinden op deze website.

Contactinformatie:
Bezoekadres:
Postadres:
Website:
Contactpersoon: Dhr. Habib El Kaddouri

Al één reactie — praat mee.