Deze acceptatie van de multiculturele situatie als gegeven was ook het uitgangspunt van het essay Multiculturalism. A Christian Retrieval dat de Engelse politiek filosoof Jonathan Chaplin in 2012 publiceerde. Ook hij constateerde destijds dat multiculturalisme een omstreden begrip is geworden. Hij stelt daarom voor het aan een analyse te onderwerpen ten einde het goede ervan te kunnen bewaren, zodat het mogelijk wordt het verschijnsel multiculturalisme op een nieuwe manier te waarderen.

JChaplin
Jonathan Chaplin

Voor deze poging tot redding en herwaardering zet Chaplin in zijn essay twee instrumenten in. In de eerste plaats zal het hier gaan om een reddingspoging in christelijk perspectief: een ‘christelijke’ visie op multiculturalisme. In de tweede plaats onderzoekt hij hoe passend multicultureel beleid centraal staat vanuit het perspectief van rechtvaardigheid. “De uitdaging is een nieuwe en houdbare multiculturele orde tot stand te brengen, houdbaar niet enkel omdat ze op een meerderheidsmening berust, wat altijd een potentieel gevaar betekent voor minderheden, maar omdat ze rechtvaardig is en ook alom zo gezien wordt, zowel door de meerderheid als de minderheden.”

Christelijke visie op multiculturaliteit

Dit essay is nu in Nederlandse vertaling uitgebracht onder de titel Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie. De nieuwe titel geeft duidelijker weer wat de intentie van het essay is: een herwaardering van het begrip multiculturaliteit vanuit het perspectief van gerechtigheid. Gerechtigheid kan echter niet bereikt worden zonder visie. Daarom beperkt hij zich niet tot een analyse van het begrip multiculturalisme, maar doet hij ook voorstellen om dit begrip met nieuwe verbeeldingskracht tegemoet te treden. In Bijbelse traditie geldt etnische diversiteit nadrukkelijk als een uiting van Gods goede schepping, en het Nieuwe Testament heeft een universele en inclusieve strekking: in Christus bestaan er geen Joden of Grieken meer (Gal. 3:28). Helaas heeft het christendom zich in de praktijk maar al te vaak verbonden met nationalistische en exclusivistische bewegingen. Het christelijk perspectief zelf vraagt dus om een genuanceerde en zelfkritische benadering.

Ruimte scheppen voor minderheden

Multicultureel samenleven is niet alleen een kwestie van geslaagde of minder geslaagde integratieprocessen. Het is ook een kwestie van goed samenleven van meerderheden met minderheden. In westerse samenlevingen is het meerderheidsperspectief gemengd, want het betreft van oorsprong christelijke samenlevingen die merendeels geseculariseerd zijn, maar waarin het christendom in al zijn schakeringen nog steeds de grootste religieuze groep is. Juist deze gemengde meerderheid heeft de opdracht ruimte te scheppen voor minderheden zodat zij gestalte kunnen geven aan hun eigen culturele en religieuze identiteit. Chaplin motiveert dit vanuit het Bijbelse inzicht dat de veelheid aan culturele en religieuze identiteiten een teken is van de goede schepping. Een andere beweegreden om diversiteit te stimuleren en te ondersteunen is het feit dat echte en diep gewortelde morele overtuigingen in positieve zin gevoed worden door culturele en religieuze tradities.

Spanningen

Hoe staat het dan met de spanningen die er kunnen zijn tussen de overtuigingen en tradities van de minderheid en de gevestigde meerderheidscultuur? Chaplin geeft toe dat multicultureel samenleven meestal niet zonder spanningen verloopt. Tolerantie wordt vaak verward met onverschilligheid, maar echte tolerantie is een deugd die meer inspanning vraagt, omdat het ook verdraagzaamheid vraagt ten opzichte van het vreemde dat dichtbij komt.

Tolerantie houdt in dat je verdragen kunt dat zich in je onmiddellijke omgeving mensen vestigen die gehecht zijn aan andere culturele en religieuze regels, op het gebied van voedsel, kleding en gedrag. Het kan dan gaan om zaken die voor de meerderheid niet vanzelfsprekend en soms zelfs tamelijk ontoegankelijk zijn, zoals de weigering van joodse of islamitische religieuze leiders om vrouwen een hand te geven, of regels op het gebied van ritueel slachten en besnijdenis. Ook de vraag in welke beroepen het toegestaan is om een hoofddoek te dragen valt daaronder. Onderzoek en zo nodig jurisprudentie door middel van rechterlijke uitspraken moet in die gevallen naar een oplossing leiden, waarin telkens opnieuw afwegingen moeten worden gemaakt.

multiculturele gerechtigheid

Een interessant geval dat Chaplin bespreekt gaat over het recht van een zwarte schooljongen om zijn haar op school in cornrows te dragen, in overeenstemming met zijn stam- en familietradities. Daarmee zou hij afwijken van de schoolregel dat om het haar boven de oren te dragen. Terecht stelde het Hof dat de jongen slachtoffer zou zijn van ‘indirecte rassendiscriminatie’ als hem dit recht niet gegund zou worden. Aan dit voorbeeld zien we de complexiteit van het nastreven van multiculturele gerechtigheid, want hier blijkt een ongelijkheid voor de wet nodig te zijn voor gelijkheid in de praktijk.

Kritische reacties

In de bundel Multiculturele gerechtigheid is ook een aantal kritische reacties opgenomen op de voorstellen van Chaplin. Drie daarvan zijn van de hand van medewerkers van Wetenschappelijke Instituten van christelijke partijen in Nederland. Opvallend in deze is dat ze allen kritische kanttekeningen maken bij Chaplins positieve waardering van multiculturaliteit. In antwoord daarop wordt (van de kant van SGP) het belang onderstreept van het cultiveren van nationale eigenheid. De scribenten van het CDA benadrukken het belang van een meer algemene publieke gerechtigheid, vanuit de vrees dat de door Chaplin verdedigde multiculturele gerechtigheid versplinterend werkt.

Wouter Beekers (CU) verwijt Chaplin een vorm van multiculturele hoogmoed. Wanneer de diversiteit te veel nadruk krijgt kan dat zelfs leiden tot onrechtvaardigheid, omdat veel mensen zich dan niet langer thuis zullen voelen in de samenleving. Een vierde reactie is van de hand van Enis Odaci, die zich als medewerker van NieuwWij bezighoudt met de praktijk van de interreligieuze dialoog. Odaci stelt kritische vragen bij de nadruk die Chaplin legt op het christelijke perspectief. Hij betwijfelt of zo’n religieuze onderbouwing relevant is en zou zelf liever kiezen van een inclusief fundament, zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Migratie een beheersbaar probleem?

In een evaluatie van de gevoerde discussie laat filosoof Jan Hoogland zien dat beheersbaarheid vooral in de reacties van de Wetenschappelijke Instituten op Chaplin het leidende perspectief is. Maar, zo vraagt hij zich af, is het wel realistisch om ervan uit te gaan dat de instroom van migranten en vluchtelingen, als gevolg waarvan Nederland een multiculturele samenleving is geworden, als een beheersbaar verschijnsel moet worden gezien? Kunnen migratie en de komst van vluchtelingen door politieke maatregelen (nationaal of internationaal) geregisseerd worden? Of heeft elke poging tot het nemen van de regie tot dusverre gefaald?

De weigerachtigheid van Europese landen om mee te werken aan vluchtelingenquota spreekt in dit verband boekdelen. Ook deze constatering van Hoogland pleit ervoor om de multiculturele situatie, inclusief de vluchtelingencrisis, meer te bezien vanuit het perspectief van recht en gerechtigheid. En dit is precies het perspectief dat Chaplin in zijn essay gestalte geeft en met goede argumenten verdedigt.

Jonathan Chaplin (e.a.), Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie. Redactie Renée van Riessen en Jan Hoogland. Buijten en Schipperheijn: Amsterdam 2020. (204 pp)

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
christelijke_filosofie-0091-300×210

Renée van Riessen

Filosoof, dichter en bijzonder hoogleraar

Renée van Riessen is filosoof en dichter; ze is aan de Universiteit Leiden verbonden als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie.
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.