De aandacht voor diverse religieuze groepen in de gemeente is een zinvol punt voor de nieuwe collegeprogramma’s. Mr. J.C.M. Pommer, burgemeester van St. Michielsgestel, gaf bij zijn afscheid van de werkgroep ‘In vrijheid verbonden’ een suggestie mee om gemeentebesturen met enige onbevangenheid te laten kijken naar de interactie tussen gemeente en religie. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur in 2010 zou dat een mooi thema kunnen zijn.

De werkgroep ‘In vrijheid verbonden’ is in 2005 gevormd om de tolerantie tussen diverse religies in de Nederlandse samenleving zichtbaar te maken. Ds. Ineke Bakker is voorzitter van de groep die inmiddels tot twee maal toe publiek naar buiten is getreden en enkele werkconferenties heeft gehouden. Doel is steeds de verdraagzaamheid uit te dragen en de levensbeschouwelijke diversiteit te laten zien. De werkgroep zou graag zo eenmaal per jaar naar buiten treden om en nabij de 23ste januari, de datum waarop de totstandkoming van de Unie van Utrecht wordt herdacht. Het is de bedoeling om in 2010 op 25 januari een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van diverse religies op te zetten, waarbij minister Hirsch Ballin het woord voert.

Mw. Mr. J.E. Overdijk-Francis, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, presenteerde de uitgave ‘Tweeluik religie en publiek domein’ tijdens de bijeenkomst. De brochure die binnenkort naar alle gemeenten toegaat, is ook onderwerp van gesprek met minister Van der Laan op 30 september. De VNG pleit daarin voor nieuwe verhoudingen tussen gemeenten en religies. Het oude denken ging uit van een bijna rigide scheiding van kerk en staat. In de nieuwe lijn is er meer mogelijkheid om elkaar aan te vullen en te stimuleren, zonder dat de overheid overigens allerlei evangeliserende activiteiten gaat ondersteunen.

De brochure (die ook kan worden gedownload via deze link), gaat in op allerlei praktische vragen, zowel waar het gaat om scheiding van kerk en staat als ook op vragen rond subsidiëring. Een paar voorbeelden.

Vraag: Een evangelische organisatie wil mensen met een crimineel verleden helpen bij het zoeken naar werk of een opleiding. Mag de gemeente deze organisatie steunen bij de oprichting?
Antwoord: Ja, als de organisatie maatschappelijke doelen bereikt die de gemeente zich heeft gesteld, is dat geen probleem. Duidelijk moet echter wel zijn dat het geld niet naar evangelisatie gaat.

Vraag: mag een gemeente in het kader van antiradicaliseringsbeleid praten met de imam over de inhoud van de preek?
Antwoord: Als een imam jongeren weet te bereiken die in de gevarenzone zitten, is het een denkbare stap om met hem te praten. Daarbij is echter grote terughoudendheid geboden. De gemeente kan in elk geval niet de inhoud van de preek afdwingen, ook niet in het kader van een subsidierelatie.

De werkgroep heeft enkele nieuwe bestuursleden aangesteld. Nora Asrami werd secretaris, Klaas van der Kamp voorzitter. Gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid.

Bron: Raad van Kerken

Nog geen reactie — begin het gesprek.